Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

2015/0211(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

Jozo RADOŠ [ALDE]

rådgivende udvalg

Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)

2015/0027(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008

2014/0095(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Ordningen med Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

2013/0425(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftaler mellem EU og Australien, Brasilien, Canada, Hongkong, Indien og Japan i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) 1994 for så vidt angår ændringerne af forpligtelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af EU

2013/0329(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftale om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side vedrørende Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part efter dens tiltrædelse af EU

2013/0273(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger

2013/0250(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

rådgivende udvalg

Ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser

2013/0057(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Program for registrerede rejsende

2013/0059(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende

2013/0060(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse