Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas

2015/0293(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben

2015/0269(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie (Article 203)

2015/2300(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
AFET

rådgivende udvalg

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold

2015/0200(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

2015/0211(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

Jozo RADOŠ [ALDE]

rådgivende udvalg

Ensartet udformning af visa

2015/0134(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)

2015/0027(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008

2014/0095(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

2014/0059(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

2014/0005(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

Barbara LOCHBIHLER [Verts/ALE]

rådgivende udvalg