Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 med henblik på at opstille en liste over prioriterede karantæneskadegørere

2019/2777(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

2019/2764(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

2018/0216(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

2018/0217(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

2018/0218(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

korresponderende udvalg

Fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016

2016/0086(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

korresponderende udvalg

Markedsføring af fødevarer fra dyrekloner

2013/0434(APP) Godkendelsesprocedure
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 546/2011 for så vidt angår vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier

2019/2776(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
AGRI

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
AGRI

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
AGRI

rådgivende udvalg