Hjem

 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter
2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område
3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen
4. de decentraliserede organers budget
5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter, som ikke er led i den europæiske økonomiske styring
6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen
7. de finansielle virkninger af alle EU-retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
8. opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, jf. dog forretningsordenens artikel 95, stk. 1, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger
9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Kære besøgende,
 
Velkommen til Europa-Parlamentets Budgetudvalgs hjemmeside. Europa-Parlamentet er en af budgetmyndighedens to parter. Budgetudvalget, der har 41 medlemmer og lige så mange stedfortrædere, drøfter, behandler, ændrer og vedtager EU's budget sammen med Ministerrådet.
 
I EU's medlemsstater har parlamenterne altid haft til opgave at godkende skatterne, inden de overhovedet fik en lovgivende rolle. Den Europæiske Union opkræver derimod foreløbig ikke skatter, eftersom denne beføjelse henhører under medlemsstaterne, indtil EU får sine egne indtægter. EU råder dog over et budget for at kunne føre sine politikker ud i livet og sørge for, at dets institutioner er velfungerende.
 
Jeg vil sætte al min energi, min erfaring og mine overbevisninger ind på at gøre det europæiske budget til et troværdigt redskab til fremme af vækst og beskæftigelse. Jeg er derfor fast besluttet på at udnytte midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme til en tilbundsgående genforhandling med Rådet. Derudover venter der os andre vigtige opgaver som f.eks. euroområdets budget, indførelsen af en reel ordning med egne indtægter eller det tilbagevendende spørgsmål om uindfriede forpligtelser. Budgetudvalget vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at puste nyt liv i EU og give det ny mening.
 
God fornøjelse med besøget på vores hjemmeside!
 
Jean Arthuis