Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

2018/2208(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

2018/2168(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Kontrolansvarlig for processuelle garantier

2014/0173(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale EF/Liechtenstein om bekæmpelse af svig

2008/0234(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
CONT

korresponderende udvalg

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

2019/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT

rådgivende udvalg

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

2019/2028(BUD) Budgetprocedure
CONT

Corina CREȚU [S&D]

rådgivende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
CONT

rådgivende udvalg

Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

2018/0216(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT

rådgivende udvalg

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

2018/0217(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT

rådgivende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

2018/0218(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT

rådgivende udvalg