Hjem

 
Seneste nyt
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    Unionens økonomiske og monetære politik, Den Økonomiske og Monetære Unions funktion samt det europæiske monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med de relevante institutioner og organisationer)
 
2.    fri bevægelighed for kapital og betalinger (betalinger på tværs af grænserne, fælles betalingsområde, betalingsbalance, kapitalbevægelser og låne- og udlånspolitik, kontrol med kapitalbevægelser fra tredjelande, foranstaltninger til fremme af Den Europæiske Unions kapitaludførsel)
 
3.    det internationale monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med finansielle og monetære institutioner og organisationer)
 
4.    reglerne om konkurrence og statsstøtte eller offentlig støtte
 
5.    fiskale bestemmelser
 
6.    regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser, institutioner og markeder, herunder finansiel rapportering, revision, regnskabsregler, selskabsstyring og andre selskabsretlige anliggender, der specifikt drejer sig om finansielle tjenesteydelser.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Europa-Parlamentet er i høj grad med til at sætte dagsordenen for den europæiske politik, og Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) spiller en central rolle i Parlamentets arbejde. Det har ansvaret for områder som EU's økonomiske og monetære politik, skatte- og konkurrencepolitikken, kapitalens frie bevægelighed og reguleringen af finansielle tjenesteydelser (banker, forsikringer, pensionsfonde, formue- og fondsforvaltning, regnskabsføring, internationale og finansielle systemer m.v.). Da størstedelen af Parlamentets arbejde udføres på udvalgsplan, er det således ECON, som udfører det meste af Parlamentets arbejde inden for disse centrale områder af den økonomiske og monetære politik. Det giver ECON en central plads i Parlamentets arbejde omkring den nuværende økonomiske og finansielle krise og giver ECON betydelig indflydelse på den politiske dagsorden i EU og på internationalt plan.
 
Hvad angår EU's monetære politik og ØMU'ens funktion samt det europæiske monetære system, spiller ECB's ansvarlighed over for Parlamentet en vigtig rolle, da den fungerer som en vigtig modvægt til centralbankens uafhængighed.
 
ECON spiller en central rolle i udformningen af EU-lovgivningen, fordi Parlamentet er Rådets medlovgiver inden for de fleste af EU's ansvarsområder. EU-lovgivningen har ofte indflydelse på de nationale love og bestemmelser i medlemsstaterne, navnlig inden for de finansielle tjenesteydelser, og efter Lissabontraktatens ikrafttræden også inden for EU's økonomiske styring. Dette giver ECON-medlemmerne mulighed for at sætte sit aftryk på EU-lovgivningen inden for disse vigtige politiske områder.