Ingen publikationer disponible

 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Europa-Parlamentet er i høj grad med til at sætte dagsordenen for den europæiske politik, og Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) spiller en central rolle i Parlamentets arbejde. Det har ansvaret for områder som EU's økonomiske og monetære politik, skatte- og konkurrencepolitikken, kapitalens frie bevægelighed og reguleringen af finansielle tjenesteydelser (banker, forsikringer, pensionsfonde, formue- og fondsforvaltning, regnskabsføring, internationale og finansielle systemer m.v.). Da størstedelen af Parlamentets arbejde udføres på udvalgsplan, er det således ECON, som udfører det meste af Parlamentets arbejde inden for disse centrale områder af den økonomiske og monetære politik. Det giver ECON en central plads i Parlamentets arbejde omkring den nuværende økonomiske og finansielle krise og giver ECON betydelig indflydelse på den politiske dagsorden i EU og på internationalt plan.
 
Hvad angår EU's monetære politik og ØMU'ens funktion samt det europæiske monetære system, spiller ECB's ansvarlighed over for Parlamentet en vigtig rolle, da den fungerer som en vigtig modvægt til centralbankens uafhængighed.
 
ECON spiller en central rolle i udformningen af EU-lovgivningen, fordi Parlamentet er Rådets medlovgiver inden for de fleste af EU's ansvarsområder. EU-lovgivningen har ofte indflydelse på de nationale love og bestemmelser i medlemsstaterne, navnlig inden for de finansielle tjenesteydelser, og efter Lissabontraktatens ikrafttræden også inden for EU's økonomiske styring. Dette giver ECON-medlemmerne mulighed for at sætte sit aftryk på EU-lovgivningen inden for disse vigtige politiske områder.