Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IAS 1, 8, 34, 37 og 38, IFRS 2, 3 og 6, fortolkningsbidrag 12, 19, 20 og 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee og fortolkningsbidrag 32 fra Standing Interpretations Committee (EØS-relevant tekst)

2019/2782(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8

2019/2781(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder, med den forlængede fritagelsesperiode i henhold til nævnte artikel

2019/2765(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer

2019/2759(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tilpasning af grundbeløbene i euro for erhvervsansvarsforsikring og for forsikrings- og genforsikringsformidleres finansielle kapacitet

2019/2767(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den rumænske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

2019/2761(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – Kandidat Christine LAGARDE

2019/0810(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

korresponderende udvalg

Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

2019/0903(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer

2019/0096(CNS) * Høringsprocedure
ECON

Paul TANG [S&D]

korresponderende udvalg

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

2018/0413(CNS) * Høringsprocedure
ECON

korresponderende udvalg