Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens direktiv om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

2019/2743(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
EMPL

korresponderende udvalg

Kommissionens direktiv om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

2019/2739(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
EMPL

korresponderende udvalg

Kommissionens direktiv om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 92/29/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

2019/2726(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
EMPL

korresponderende udvalg

Koordinering af de sociale sikringsordninger

2016/0397(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
EMPL

korresponderende udvalg

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

2019/2028(BUD) Budgetprocedure
EMPL

rådgivende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge

2019/0126(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
EMPL

rådgivende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

2019/0108(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
EMPL

rådgivende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

2019/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
EMPL

rådgivende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
EMPL

rådgivende udvalg

Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

2018/0427(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
EMPL

rådgivende udvalg