Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand

29-01-2019 A8-0044/2019 PE628.362v02-00
ENVI

Simona BONAFÈ

BETÆNKNING om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013

26-11-2018 A8-0397/2018 PE627.845v02-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY