Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i direktiv 91/496/EØF, 97/78/EF og 2000/29/EF

2019/2869(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af visse kategorier af dyr og varer, foranstaltninger, der skal træffes efter gennemførelsen af sådan kontrol, og visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

2019/2868(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler om særlig offentlig kontrol af træemballage, underretning om visse sendinger og foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse

2019/2865(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF

2019/2867(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder

2019/2864(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011

2019/2863(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår procentdelen af registreringsdossierer, der skal udvælges til overensstemmelseskontrol

2019/2862(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21

2019/2860(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

korresponderende udvalg

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9

2019/2859(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

korresponderende udvalg

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificeret T45-raps (ACS-BNØØ8-2), som følge af handelen med denne raps i tredjelande indtil 2005

2019/2858(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

korresponderende udvalg