Seneste nyt

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 162

UDKAST TIL UDTALELSE om byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020

09-03-2017 BUDG_PA(2017)600934 PE 600.934v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Frist for ændringsforslag : 31-03-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Frist for ændringsforslag : 24-03-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

03-03-2017 BUDG_PA(2017)601018 PE 601.018v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Frist for ændringsforslag : 27-03-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram

27-02-2017 BUDG_PA(2017)599641 PE 599.641v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Frist for ændringsforslag : 23-03-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)

09-02-2017 PETI_PA(2017)597699 PE 597.699v01-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

24-04-2017 - 15:13
DEVE Møde
12-04-2017 - 15:11
AGRI Møde
12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi