Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 24. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 264

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Frist for ændringsforslag : 31-08-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Frist for ændringsforslag : 04-09-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Møde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Møde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter