Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 27. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 281

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Frist for ændringsforslag : 11-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 13-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Frist for ændringsforslag : 11-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Frist for ændringsforslag : 12-09-2018

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Møde
24-09-2018 - 16:16
PETI Møde
24-09-2018 - 15:29
PECH Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter