Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen

2019/2660(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1230/2012 for så vidt angår krav til typegodkendelse for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og for aerodynamiske anordninger og udstyr til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

2019/2735(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

2018/0168(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

2017/0087(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

2016/0403(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC-forordningen]

2016/0402(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

2016/0398(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
IMCO

rådgivende udvalg

Kommissionens forordning om berigtigelse af den tyske udgave af forordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008

2019/2725(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

2019/2028(BUD) Budgetprocedure
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

rådgivende udvalg