Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen

2019/2660(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i visse former for legetøj for så vidt angår formaldehyd

2019/2775(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens direktiv om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår aluminium

2019/2774(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1230/2012 for så vidt angår krav til typegodkendelse for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og for aerodynamiske anordninger og udstyr til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

2019/2735(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

2018/0168(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

2017/0087(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

2016/0403(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC-forordningen]

2016/0402(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

2016/0398(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

EU-certificeringsordning for udstyr til securityscreening inden for luftfarten

2016/0236(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN IMCO

korresponderende udvalg