Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilaget til Rådets direktiv 80/181/EØF for så vidt angår definitionen af SI-grundenhederne

2019/2668(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen

2019/2660(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår ydeevneklasser med hensyn til luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger

2019/2659(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af ydeevneklasser med hensyn til modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre

2019/2655(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV

2019/2622(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
IMCO

korresponderende udvalg

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

2018/0168(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

korresponderende udvalg

Direktivet om radioudstyr (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

korresponderende udvalg

Schweiz: Hindringer for den fulde gennemførelse af det indre marked

2018/2680(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

korresponderende udvalg

EU-certificeringsordning for udstyr til securityscreening inden for luftfarten

2016/0236(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

korresponderende udvalg

Fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

2017/0087(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

korresponderende udvalg