Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

2019/2544(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

2018/0228(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

korresponderende udvalg

Industripolitik

2018/2567(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale mellem EU og Schweiz om de europæiske satellitnavigationsprogrammer

2012/0231(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
ITRE

rådgivende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning

2019/2608(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

2019/2597(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

2019/0017(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

2018/2168(DEC) Dechargeprocedure
ITRE

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse