Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale mellem EU og Schweiz om de europæiske satellitnavigationsprogrammer

2012/0231(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning

2019/2608(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
ITRE

rådgivende udvalg

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

2019/0017(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

2018/2168(DEC) Dechargeprocedure
ITRE

rådgivende udvalg

Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

2018/0216(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg

Etablering af reformstøtteprogrammet

2018/0213(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg

Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

2018/0166(APP) Godkendelsesprocedure
ITRE

rådgivende udvalg

Regler og generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

2017/0035(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg