Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige, månedlige og kortfristede energistatistikker

2019/2770(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

korresponderende udvalg

Forslag til Kommissionens forordning om fastsættelse af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91

2019/2753(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2020

2019/2752(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

korresponderende udvalg

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

2019/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

korresponderende udvalg

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

2019/0152(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale mellem EU og Schweiz om de europæiske satellitnavigationsprogrammer

2012/0231(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

2019/2773(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
ITRE

rådgivende udvalg