Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Frist for ændringsforslag : 01-02-2019

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14580

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Frist for ændringsforslag : 22-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13249

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Frist for ændringsforslag : 22-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13226

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Frist for ændringsforslag : 27-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13638

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Frist for ændringsforslag : 16-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14158

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Frist for ændringsforslag : 25-10-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14009

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Frist for ændringsforslag : 24-10-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13033

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Frist for ændringsforslag : 15-10-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13639

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Frist for ændringsforslag : 17-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13636

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13525