Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Frist for ændringsforslag : 15-10-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Frist for ændringsforslag : 17-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13636

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13525

UDKAST TIL UDTALELSE om selvkørende biler i europæisk transport

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13337

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12788

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12597

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Frist for ændringsforslag : 07-09-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12693

UDKAST TIL UDTALELSE om styring af globaliseringen: handelsaspekter

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Frist for ændringsforslag : 29-06-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11989

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Frist for ændringsforslag : 29-06-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11961