Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE 637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Frist for ændringsforslag : 01-04-2019

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14433

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Frist for ændringsforslag : 08-01-2019

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14437

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (kodifikation)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE 629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13992

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Frist for ændringsforslag : 05-12-2018

Dokumenter i sagsmappen CJ03/8/13979

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Frist for ændringsforslag : 21-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14027

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Frist for ændringsforslag : 21-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14026

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13227

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Frist for ændringsforslag : 21-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14025

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Frist for ændringsforslag : 21-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14024

UDKAST TIL BETÆNKNING om grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet i forbindelse med væbnede konflikter og krig

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Frist for ændringsforslag : 09-11-2018

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09247