Udtalelser

Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Mode d'affichage des résultats
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings

Dato : 08-04-2014

Reference :

JURI_AD(2014)529831 PE 529.831v03-00
JURI

Alexandra THEIN

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/14667

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

Dato : 21-03-2014

Reference :

JURI_AL(2014)532289 PE 532.289v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side vedrørende Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part efter dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Dato : 20-03-2014

Reference :

JURI_AL(2014)532290 PE 532.290v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

Dato : 03-03-2014

Reference :

JURI_AD(2014)526192 PE 526.192v03-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/14788

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

Dato : 12-02-2014

Reference :

JURI_AD(2014)526293 PE 526.293v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/14640

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet

Dato : 11-02-2014

Reference :

JURI_AD(2014)528063 PE 528.063v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/15105

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler

Dato : 27-01-2014

Reference :

JURI_AD(2014)524711 PE 524.711v03-00
JURI

Bernhard RAPKAY

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/13021

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 – 2013/0202(COD))

Dato : 27-01-2014

Reference :

JURI_AL(2014)528018 PE 528.018v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Dato : 24-01-2014

Reference :

JURI_AL(2014)527873 PE 527.873v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om gennemførelse af Lissabontraktaten med hensyn til Europa-Parlamentet

Dato : 23-01-2014

Reference :

JURI_AD(2014)524682 PE 524.682v02-00
JURI

Eva LICHTENBERGER

Dokumenter i sagsmappen JURI/7/13183

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Retsudvalgets websted.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Udvalget, der også kendes under sine franske forkortelse "JURI" er tæt involveret i arbejdet med at hjælpe borgerne i deres daglige liv i hele EU, idet det er kompetent med hensyn til lovgivning på området for civilret og international privatret. Som udvalget med ansvar for selskabsret står det også i spidsen for at gøre livet lettere for virksomheder, der driver virksomhed i det indre marked. Konkurrenceevne er også et centralt spørgsmål, som vi beskæftiger os med, navnlig gennem de store igangværende drøftelser om beskyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret.
 
Udvalget er endvidere kompetent med hensyn til både den lovgivning, der finder anvendelse på Unionens forvaltning, og Parlamentets egen regelværk, som omfatter statutten for medlemmerne af Europa-Parlamentet, parlamentarisk immunitet og prøvelse af medlemmernes mandater efter valget.
 
Udvalget har også en højt specialiseret rolle som juridisk rådgiver for Parlamentet vedrørende en række horisontale spørgsmål: retsgrundlaget for Unionens retsakter, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, subsidiaritet samt i tvister, der involverer Parlamentet. En af udvalget vigtigste opgaver er endvidere at øge bevidstheden i Parlamentet for bedre lovgivning og forenkling
 
Jeg håber, at du vil finde dette websted nyttigt og informativt.
 
Med venlig hilsen
 
 
Klaus-Heiner Lehne, formand