Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)(COM(2015)0048 – C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

18-06-2015 JURI_AL(2015)557293 PE 557.293v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 – C7–0409/2013 – 2013/0390(COD))

17-06-2015 JURI_AL(2015)560759 PE 560.759v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

UDTALELSE om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014

11-05-2015 JURI_AD(2015)551952 PE 551.952v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02759

UDTALELSE om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

04-05-2015 JURI_AD(2015)549425 PE 549.425v03-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02368

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning (Euratom) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (COM(2013)0943 – 2013/0451(NLE))

31-03-2015 JURI_AL(2015)552009 PE 552.009v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager

26-03-2015 JURI_AD(2015)546831 PE 546.831v02-00
JURI

Pascal DURAND

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/00268

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

26-02-2015 JURI_AD(2015)549131 PE 549.131v02-00
JURI

Victor NEGRESCU

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02539

Udtalelse om retsgrundlaget for konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (COM(2013)0867 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

28-10-2014 JURI_AL(2014)539666 PE 539.666v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 19 ((D033776/01-2014/2745(RPS))

29-09-2014 JURI_AL(2014)537500 PE 537.500v01-00
JURI

József SZÁJER

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation No …/..of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 2, 3 and 8 and International Accounting Standards 16, 24 and 38 (D034986/01 – 2014/2818(RPS))

29-09-2014 JURI_AL(2014)537501 PE 537.501v01-00
JURI

József SZÁJER