Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

UDTALELSE om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

14-10-2015 JURI_AD(2015)565191 PE 565.191v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03111

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

15-09-2015 JURI_AL(2015)567660 PE 567.660v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014/0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

03-09-2015 JURI_AL(2015)564927 PE 564.927v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

UDTALELSE om det europæiske borgerinitiativ

16-07-2015 JURI_AD(2015)557231 PE 557.231v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03123

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (COM(2014) 221 final – 2014/0124 (COD))

14-07-2015 JURI_AL(2015)564983 PE 564.983v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)(COM(2015)0048 – C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

18-06-2015 JURI_AL(2015)557293 PE 557.293v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 – C7–0409/2013 – 2013/0390(COD))

17-06-2015 JURI_AL(2015)560759 PE 560.759v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

UDTALELSE om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014

11-05-2015 JURI_AD(2015)551952 PE 551.952v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02759

UDTALELSE om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

04-05-2015 JURI_AD(2015)549425 PE 549.425v03-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02368

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning (Euratom) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (COM(2013)0943 – 2013/0451(NLE))

31-03-2015 JURI_AL(2015)552009 PE 552.009v02-00
JURI

Heidi HAUTALA