Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

18-01-2017 JURI_AD(2017)594004 PE 594.004v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06751

  Opinion on the legal basis of the Commission proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

17-01-2017 JURI_AL(2017)597460 PE 597.460v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

16-01-2017 JURI_AD(2017)589491 PE 589.491v02-00
JURI

Daniel BUDA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07149

UDTALELSE om kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper

29-11-2016 JURI_AD(2016)589119 PE 589.119v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/05054

UDTALELSE om betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

29-11-2016 JURI_AD(2016)589255 PE 589.255v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/05522

UDTALELSE om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler

18-11-2016 JURI_AD(2016)589174 PE 589.174v03-00
JURI

Pascal DURAND

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07725

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

09-11-2016 JURI_AD(2016)592225 PE 592.225v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06418

UDTALELSE om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

19-10-2016 JURI_AD(2016)589103 PE 589.103v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07326

UDTALELSE om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier

14-10-2016 JURI_AD(2016)587490 PE 587.490v02-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06375

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039-2016/0023 (COD))

04-10-2016 JURI_AL(2016)589415 PE 589.415v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA