Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

24-05-2016 JURI_AD(2016)577027 PE 577.027v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04642

Udtalelse om retsgrundlaget for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

25-04-2016 JURI_AL(2016)580715 PE 580.715v02-00
JURI

Axel VOSS

Udtalelse om retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte (COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

21-04-2016 JURI_AL(2016)582096 PE 582.096v01-00
JURI

Axel VOSS

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse på Unionens vegne af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde [2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]

19-02-2016 JURI_AL(2016)576992 PE 576.992v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015

18-02-2016 JURI_AD(2016)571798 PE 571.798v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04868

UDTALELSE om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne

05-02-2016 JURI_AD(2016)571698 PE 571.698v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02762

Om: Udtalelse i form af en skrivelse vedrørende udkast til Kommissionens forordning (EU).../... af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissionen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))

02-02-2016 JURI_AL(2016)576813 PE 576.813v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))

01-02-2016 JURI_AL(2016)576707 PE 576.707v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa

12-01-2016 JURI_AD(2016)571707 PE 571.707v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03752

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

12-01-2016 JURI_AD(2016)572952 PE 572.952v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04724