Udtalelser


Hvis et udvalg mener, at de spørgsmål, der er omfattet af en betænkning, der er henvist til et andet udvalg, berører dets ansvarsområde, kan det anmode om at blive anerkendt som et "rådgivende udvalg" (forretningsordenens artikel 53). Den vedtagne udtalelse fremsendes til det kompetente udvalg, som derefter sætter den under afstemning. Ændringsforslag fra et associeret rådgivende udvalg (forretningsordenens artikel 54) henhørende under dette udvalgs enekompetence, skal accepteres af det korresponderende udvalg uden afstemning. Alle udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra et rådgivende udvalg, skal vedlægges som bilag til den endelige betænkning. Denne side viser udtalelser, der er vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag.

Udtalelse om retsgrundlaget for fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

15-01-2018 JURI_AL(2018)616586 PE 616.586v02-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

06-12-2017 JURI_AD(2017)599855 PE 599.855v03-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08871

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

11-10-2017 JURI_AD(2017)607846 PE 607.846v02-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/00209

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

05-10-2017 JURI_AD(2017)605974 PE 605.974v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08985

UDTALELSE om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

05-10-2017 JURI_AD(2017)605986 PE 605.986v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08980

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

04-10-2017 JURI_AD(2017)602928 PE 602.928v04-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08274

UDTALELSE om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

19-09-2017 JURI_AD(2017)602948 PE 602.948v03-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08496

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge

15-09-2017 JURI_AD(2017)604691 PE 604.691v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08862

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (COM(2017)0087 – 2017/0039(APP))

11-09-2017 JURI_AL(2017)609599 PE 609.599v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v04-00
JURI

Jean-Marie CAVADA