Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - 2016/0207(COD))

07-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

22-06-2017 JURI_AD(2017)597398 PE 597.398v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/05992

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE 606.153v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)604710 PE 604.710v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)606035 PE 606.035v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) 767/2008 og forordning (EU) 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

14-06-2017 JURI_AL(2017)603073 PE 603.073v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

14-06-2017 JURI_AL(2017)606047 PE 606.047v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (2016/0030(COD))

13-06-2017 JURI_AL(2017)606115 PE 606.115v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE 601.097v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08037

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

22-05-2017 JURI_AL(2017)604641 PE 604.641v02-00
JURI

Jytte GUTELAND