Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF

04-04-2017 JURI_AD(2017)597525 PE 597.525v03-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06773

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

08-03-2017 JURI_AD(2017)595729 PE 595.729v03-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06763

UDTALELSE om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020

02-03-2017 JURI_AD(2017)595605 PE 595.605v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08298

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IV – Domstolen

02-02-2017 JURI_AD(2017)594028 PE 594.028v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07342

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

02-02-2017 JURI_AL(2017)597753 PE 597.753v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

01-02-2017 JURI_AD(2017)592336 PE 592.336v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06558

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

18-01-2017 JURI_AD(2017)594003 PE 594.003v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07144

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

18-01-2017 JURI_AD(2017)594004 PE 594.004v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06751

Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

17-01-2017 JURI_AL(2017)597460 PE 597.460v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

16-01-2017 JURI_AD(2017)589491 PE 589.491v02-00
JURI

Daniel BUDA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07149