Udtalelser


Hvis et udvalg mener, at de spørgsmål, der er omfattet af en betænkning, der er henvist til et andet udvalg, berører dets ansvarsområde, kan det anmode om at blive anerkendt som et "rådgivende udvalg" (forretningsordenens artikel 53). Den vedtagne udtalelse fremsendes til det kompetente udvalg, som derefter sætter den under afstemning. Ændringsforslag fra et associeret rådgivende udvalg (forretningsordenens artikel 54) henhørende under dette udvalgs enekompetence, skal accepteres af det korresponderende udvalg uden afstemning. Alle udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra et rådgivende udvalg, skal vedlægges som bilag til den endelige betænkning. Denne side viser udtalelser, der er vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag.

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Udtalelse i form af en skrivelse om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON