Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

11-10-2017 JURI_AD(2017)607846 PE 607.846v02-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/00209

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

05-10-2017 JURI_AD(2017)605974 PE 605.974v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08985

UDTALELSE om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

05-10-2017 JURI_AD(2017)605986 PE 605.986v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08980

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

04-10-2017 JURI_AD(2017)602928 PE 602.928v04-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08274

UDTALELSE om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

19-09-2017 JURI_AD(2017)602948 PE 602.948v03-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08496

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge

15-09-2017 JURI_AD(2017)604691 PE 604.691v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08862

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (COM(2017)0087 – 2017/0039(APP))

11-09-2017 JURI_AL(2017)609599 PE 609.599v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v04-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

22-06-2017 JURI_AD(2017)597398 PE 597.398v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/05992

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE 606.153v01-00
JURI

Jytte GUTELAND