Udtalelser


Hvis et udvalg mener, at de spørgsmål, der er omfattet af en betænkning, der er henvist til et andet udvalg, berører dets ansvarsområde, kan det anmode om at blive anerkendt som et "rådgivende udvalg" (forretningsordenens artikel 53). Den vedtagne udtalelse fremsendes til det kompetente udvalg, som derefter sætter den under afstemning. Ændringsforslag fra et associeret rådgivende udvalg (forretningsordenens artikel 54) henhørende under dette udvalgs enekompetence, skal accepteres af det korresponderende udvalg uden afstemning. Alle udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra et rådgivende udvalg, skal vedlægges som bilag til den endelige betænkning. Denne side viser udtalelser, der er vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU

28-03-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09838

UDTALELSE om mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE 615.361v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11141

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007

27-02-2018 JURI_AL(2018)618294 PE 618.294v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

23-02-2018 JURI_AD(2018)610819 PE 610.819v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09049

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC-forordningen]

23-02-2018 JURI_AD(2018)610820 PE 610.820v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09041

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

30-01-2018 JURI_AL(2018)616787 PE 616.787v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV --- Domstolen

25-01-2018 JURI_AD(2018)612281 PE 612.281v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/10674

Udtalelse om retsgrundlaget for fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

15-01-2018 JURI_AL(2018)616586 PE 616.586v02-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

06-12-2017 JURI_AD(2017)599855 PE 599.855v03-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08871

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

11-10-2017 JURI_AD(2017)607846 PE 607.846v02-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/00209