Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the General Revision of Parliament's Rules of Procedure

19-10-2016 JURI_AD(2016)589103 PE 589.103v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07326

  OPINION on a coherent EU policy for cultural and creative industries

14-10-2016 JURI_AD(2016)587490 PE 587.490v02-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06375

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039-2016/0023 (COD))

04-10-2016 JURI_AL(2016)589415 PE 589.415v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

UDTALELSE om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

28-09-2016 JURI_AD(2016)584147 PE 584.147v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06476

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

27-09-2016 JURI_AD(2016)587696 PE 587.696v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06342

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

13-07-2016 JURI_AD(2016)582398 PE 582.398v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/05829

UDTALELSE om arbejdstagerrepræsentation i tilsynsførende eller administrative organer i virksomheder i Europa

30-05-2016 JURI_AD(2016)571733 PE 571.733v02-00
JURI

Enrico GASBARRA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04361

UDTALELSE om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

24-05-2016 JURI_AD(2016)577027 PE 577.027v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04642

Udtalelse om retsgrundlaget for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

25-04-2016 JURI_AL(2016)580715 PE 580.715v02-00
JURI

Axel VOSS

Udtalelse om retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte (COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

21-04-2016 JURI_AL(2016)582096 PE 582.096v01-00
JURI

Axel VOSS