Udtalelser


Hvis et udvalg mener, at de spørgsmål, der er omfattet af en betænkning, der er henvist til et andet udvalg, berører dets ansvarsområde, kan det anmode om at blive anerkendt som et "rådgivende udvalg" (forretningsordenens artikel 53). Den vedtagne udtalelse fremsendes til det kompetente udvalg, som derefter sætter den under afstemning. Ændringsforslag fra et associeret rådgivende udvalg (forretningsordenens artikel 54) henhørende under dette udvalgs enekompetence, skal accepteres af det korresponderende udvalg uden afstemning. Alle udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra et rådgivende udvalg, skal vedlægges som bilag til den endelige betænkning. Denne side viser udtalelser, der er vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om selvkørende biler i europæisk transport

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13337

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12788

UDTALELSE - Retsudvalgets udtalelse om status for debatten om Europas fremtid — 2018/2094 (INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11961

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13525

UDTALELSE - Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE - Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS