Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ÆNDRINGSFORSLAG

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Monica Hohlmeiers immunitet

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

ÆNDRINGSFORSLAG

Dokumenter i sagsmappen CJ03/8/13979