Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

2018/0103(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

[S&D]

korresponderende udvalg

Gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Serbien

2019/0807(CNS) * Høringsprocedure
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

korresponderende udvalg

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af data fra køretøjsregistre i Irland

2019/0806(CNS) * Høringsprocedure
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA

2018/0330B(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Bosnien-Hercegovina

2019/0060(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

korresponderende udvalg

Indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro

2019/0043(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

korresponderende udvalg

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

2019/0013(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

korresponderende udvalg

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

2019/0012(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

korresponderende udvalg

Fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

korresponderende udvalg

Fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

korresponderende udvalg