Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border parcel delivery services

11-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v01-00
TRAN

Lucy ANDERSON

  DRAFT REPORT on a European Strategy for Low-Emission Mobility

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Frist for ændringsforslag : 22-05-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06755

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06750

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06753

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06748

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06749

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/04994

UDKAST TIL BETÆNKNING om logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer

21-09-2016 TRAN_PR(2016)589115 PE 589.115v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Frist for ændringsforslag : 18-10-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05378

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

13-09-2016 TRAN_PR(2016)585776 PE 585.776v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Frist for ændringsforslag : 11-10-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05827