Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

Frist for ændringsforslag : 14-07-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om udnyttelse af færgers potentiale i kystområder og indre vandveje: et bidrag til multimodal persontransport

30-05-2016 TRAN_PR(2016)583867 PE 583.867v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Frist for ændringsforslag : 29-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05383

UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktivet om posttjenester

18-05-2016 TRAN_PR(2016)582264 PE 582.264v04-00
TRAN

Markus FERBER

Frist for ændringsforslag : 03-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05514

UDKAST TIL BETÆNKNING om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller

04-05-2016 TRAN_PR(2016)580785 PE 580.785v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Frist for ændringsforslag : 14-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05380

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

03-05-2016 TRAN_PR(2016)576812 PE 576.812v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Frist for ændringsforslag : 10-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05273

UDKAST TIL BETÆNKNING om forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa

03-05-2016 TRAN_PR(2016)578757 PE 578.757v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Frist for ændringsforslag : 02-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05376

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

13-04-2016 TRAN_PR(2016)580572 PE 580.572v02-00
TRAN

Michael CRAMER

Frist for ændringsforslag : 28-04-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05350

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576984 PE 576.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Frist for ændringsforslag : 21-03-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00634

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576985 PE 576.985v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Frist for ændringsforslag : 21-03-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00450

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning)

26-01-2016 TRAN_PR(2016)575332 PE 575.332v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Frist for ændringsforslag : 18-02-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00571