Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on odometer manipulation in motor vehicles: revision of the EU legal framework

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

  DRAFT REPORT Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast)

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615481 PE 615.481v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

18-12-2017 TRAN_PR(2017)612273 PE 612.273v01-00
TRAN

Jens NILSSON

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

23-11-2017 TRAN_PR(2017)613367 PE 613.367v02-00
TRAN

Karima DELLI

Frist for ændringsforslag : 25-01-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004

10-11-2017 TRAN_PR(2017)613412 PE 613.412v01-00
TRAN

Markus PIEPER

Frist for ændringsforslag : 19-01-2018