Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT REPORT On Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Frist for ændringsforslag : 27-06-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Frist for ændringsforslag : 07-06-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Frist for ændringsforslag : 16-05-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06776

UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Frist for ændringsforslag : 22-05-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/08794

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06755

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06750

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Frist for ændringsforslag : 09-03-2017

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06753

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06748