Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/34/EU as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer

21-09-2016 TRAN_PR(2016)589115 PE 589.115v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Frist for ændringsforslag : 18-10-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

13-09-2016 TRAN_PR(2016)585776 PE 585.776v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Frist for ændringsforslag : 11-10-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05827

UDKAST TIL BETÆNKNING om en luftfartsstrategi for Europa

07-09-2016 TRAN_PR(2016)589131 PE 589.131v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Frist for ændringsforslag : 11-10-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06309

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

05-09-2016 TRAN_PR(2016)587493 PE 587.493v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Frist for ændringsforslag : 29-09-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06601

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

02-09-2016 TRAN_PR(2016)585504 PE 585.504v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Frist for ændringsforslag : 29-09-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06497

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

Frist for ændringsforslag : 14-07-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06067

UDKAST TIL BETÆNKNING om udnyttelse af færgers potentiale i kystområder og indre vandveje: et bidrag til multimodal persontransport

30-05-2016 TRAN_PR(2016)583867 PE 583.867v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Frist for ændringsforslag : 29-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05383