Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT REPORT on logistics in the EU and multimodal transport in the new TEN-T corridors

21-09-2016 TRAN_PR(2016)589115 PE 589.115v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Frist for ændringsforslag : 19-10-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

13-09-2016 TRAN_PR(2016)585776 PE 585.776v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Frist for ændringsforslag : 11-10-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om en luftfartsstrategi for Europa

07-09-2016 TRAN_PR(2016)589131 PE 589.131v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Frist for ændringsforslag : 05-10-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

05-09-2016 TRAN_PR(2016)587493 PE 587.493v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Frist for ændringsforslag : 29-09-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

02-09-2016 TRAN_PR(2016)585504 PE 585.504v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Frist for ændringsforslag : 29-09-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

Frist for ændringsforslag : 14-07-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/06067

UDKAST TIL BETÆNKNING om udnyttelse af færgers potentiale i kystområder og indre vandveje: et bidrag til multimodal persontransport

30-05-2016 TRAN_PR(2016)583867 PE 583.867v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Frist for ændringsforslag : 29-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05383

UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktivet om posttjenester

18-05-2016 TRAN_PR(2016)582264 PE 582.264v04-00
TRAN

Markus FERBER

Frist for ændringsforslag : 03-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05514

UDKAST TIL BETÆNKNING om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller

04-05-2016 TRAN_PR(2016)580785 PE 580.785v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Frist for ændringsforslag : 14-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05380

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

03-05-2016 TRAN_PR(2016)576812 PE 576.812v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Frist for ændringsforslag : 10-06-2016

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/05273