Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Frist for ændringsforslag : 20-04-2015

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/02476

UDKAST TIL BETÆNKNING om tilvejebringelse af multimodale integrerede billetsystemer i Europa

20-03-2015 TRAN_PR(2015)551868 PE 551.868v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Frist for ændringsforslag : 17-04-2015

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

18-12-2014 TRAN_PR(2014)544397 PE 544.397v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Frist for ændringsforslag : 04-02-2015

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00570

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser

16-10-2014 TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Frist for ændringsforslag : 07-11-2014

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00877