Udkast til betænkning


Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning)

26-01-2016 TRAN_PR(2016)575332 PE 575.332v01-00
TRAN

Michael CRAMER

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning)

25-01-2016 TRAN_PR(2016)575344 PE 575.344v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004

25-01-2016 TRAN_PR(2016)575347 PE 575.347v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao

06-01-2016 TRAN_PR(2016)575001 PE 575.001v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

26-08-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v02-00
TRAN

Francisco ASSIS

UDKAST TIL BETÆNKNING om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart

19-06-2015 TRAN_PR(2015)554997 PE 554.997v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/02303

UDKAST TIL BETÆNKNING om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa

22-05-2015 TRAN_PR(2015)557222 PE 557.222v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/02297

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne

13-05-2015 TRAN_PR(2015)557153 PE 557.153v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/00167

UDKAST TIL BETÆNKNING om bæredygtig mobilitet i byområder

04-05-2015 TRAN_PR(2015)554953 PE 554.953v01-00
TRAN

Karima DELLI

Frist for ændringsforslag : 04-06-2015

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/02299

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Frist for ændringsforslag : 20-04-2015

Dokumenter i sagsmappen TRAN/8/02476