Udkast til betænkning

Udvalg kan blive bedt om at udarbejde et udkast til betænkning om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige emner. Normalt får udvalget til opgave at udarbejde et udkast til betænkning om et specifikt emne, der falder ind under udvalgets sagsområde. I visse tilfælde kan et udvalg dog også udarbejde en betænkning på eget initiativ. For hver betænkning vælges der blandt udvalgets medlemmer en ordfører, der er ansvarlig for at udarbejde et udkast til betænkning. Det færdige udkast til betænkning forelægges og drøftes på udvalgsmøder, og medlemmerne kan stille ændringsforslag. Denne side viser udkastene til betænkning, før der stilles ændringsforslag.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF

Dato : 19-03-2014

Reference :

TRAN_PR(2014)529892 PE 529.892v02-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/15290

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF

Dato : 27-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)522878 PE 522.878v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Frist for ændringsforslag : 15-01-2014

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13794

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

Dato : 27-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)522941 PE 522.941v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Frist for ændringsforslag : 15-01-2014

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13791

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undertegne, ratificere eller tiltræde Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977

Dato : 25-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)523072 PE 523.072v01-00
TRAN

Werner KUHN

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/12029

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport

Dato : 21-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)523061 PE 523.061v01-00
TRAN

Silvia-Adriana ŢICĂU

Frist for ændringsforslag : 28-11-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/11135

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne

Dato : 11-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)521596 PE 521.596v02-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Frist for ændringsforslag : 03-12-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/12830

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)

Dato : 06-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)522770 PE 522.770v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Frist for ændringsforslag : 26-11-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13015

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester

Dato : 04-11-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)521780 PE 521.780v02-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Frist for ændringsforslag : 26-11-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13006

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

Dato : 23-10-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)521755 PE 521.755v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Frist for ændringsforslag : 21-11-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13653

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

Dato : 22-10-2013

Reference :

TRAN_PR(2013)521620 PE 521.620v01-00
TRAN

Eva LICHTENBERGER

Frist for ændringsforslag : 21-11-2013

References :

Dokumenter i sagsmappen TRAN/7/13229

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Transport- og Turismeudvalgets websted. Her kan du finde information vedrørende vores udvalg, dets medlemmer og vores arbejde. Det er mig en ære at være formand for et af de meste travle og vigtigste udvalg i Europa-Parlamentet.
 
Vores udvalg er et lovgivende udvalg i henhold til den fælles beslutningsprocedure, og det har mange års erfaring i at samarbejde med medlemsstaterne som ligeværdig part i udformningen af transportlovgivning, turismepolitik og politikker vedrørende posttjenester.
 
Transport er en fast del af hverdagen.  Den er vigtig, ikke blot i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser til industri og handel, men også i forbindelse med transport af mennesker fra hjemmet til arbejdspladsen, skolen eller en på en velfortjent ferie.  Uden transport ville samfundet stå stille, handelen ville bryde sammen, og vi ville miste denne livsvigtige forbindelse mellem os. Vi har alle brug for transport i vores hverdag. Mit udvalg har for længst erkendt alt dette og har arbejdet for at sikre, at vi i Den Europæiske Union udnytter transportens fulde potentiale, ikke blot med hensyn til økonomisk og social bæredygtighed, men også – og lige så vigtigt – med hensyn til miljømæssig bæredygtighed.
 
Det er vores overbevisning, at alle transportformer udgør en merværdi for samfundet, og at alle bør have adgang til transport.
 
Brian Simpson