Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport og naturgasforsyning til vej- og søtransport samt om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed

2019/2780(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår fremsendelsesfrister og tilpasning af bilag I og II

2019/2778(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

2019/2763(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

2010/0186(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge

2019/0126(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

2019/0108(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

2019/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea om visse aspekter af lufttrafik

2019/0044(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om civilluftfartens sikkerhed

2018/0155(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg