Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer

2019/2709(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlormequat i dyrkede svampe

2019/2706(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet furan-2(5H)-on fra EU-listen

2019/2708(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

2019/2707(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter

2019/2705(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel 2-INF/2019 - Sektion IV - Domstolen

2019/2018(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014

2019/2666(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004

2019/2664(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301

2019/2663(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner

2019/2661(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg