Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler samt udvidelsen af støtteprogrammet for strukturreformer

2018/2073(BUD) Budgetprocedure
BUDG

korresponderende udvalg

Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2019: opførelse af overskuddet for regnskabsåret 2018

2019/2021(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

korresponderende udvalg

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af data fra køretøjsregistre i Irland

2019/0806(CNS) * Høringsprocedure
LIBE

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter

2019/2682(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aclonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, fenpyrazamin, mefentrifluconazol og penconazol i eller på visse produkter

2019/2675(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop P tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter

2019/2674(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ENVI

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA

2018/0330B(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til direktiv (EU) 2018/2001 for så vidt angår fastsættelse af råprodukter med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, for hvilke der er konstateret en betydelig udvidelse af produktionsarealet ind på arealer med stort kulstoflager, og certificering af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen

2019/2649(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Et Europa, der beskytter: Et initiativ til udvidelse af EPPO's beføjelser til at omfatte tværnationale terrorforbrydelser

2019/2669(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Claude MORAES [S&D]

korresponderende udvalg