Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Projekt til udvidelse af bygning - EASO

2016/2103(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

2016/0169(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig og Rumænien til, i Den Europæiske Unions interesse, at acceptere Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

2016/0168(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer et minimumssæt af oplysninger om finansielle kontrakter, der bør være omfattet af de detaljerede registre, og de omstændigheder, hvorunder dette krav bør gælde

2016/2777(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

2016/0062(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
FEMM LIBE

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY [S&D] Anna Maria CORAZZA BILDT [PPE]

korresponderende udvalg

Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

2016/0149(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Håndtering af geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller etableringssted i det indre marked

2016/0152(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN [PPE]

korresponderende udvalg

Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold

2016/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

korresponderende udvalg

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EØS-relevant tekst)

2016/0148(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S&D]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure

2016/2776(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg