Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

2017/2029(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bodil VALERO [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

2017/2028(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Revision af forordning (EU) nr. 211/2011om borgerinitiativer

2017/2024(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
AFCO

György SCHÖPFLIN [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

2017/2571(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

korresponderende udvalg

Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

2016/0281(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN [PPE] Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

korresponderende udvalg

Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunst og kulturgoder, der er stjålet under bevæbnede konflikter og krig

2017/2023(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
JURI

Pavel SVOBODA [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet

2017/2021(IMM) Immunitet
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens parlamentariske immunitet

2017/2020(IMM) Immunitet
JURI

Evelyn REGNER [S&D]

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis parlamentariske immunitet

2017/2019(IMM) Immunitet
JURI

Tadeusz ZWIEFKA [PPE]

korresponderende udvalg

At videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

2017/0017(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Julie GIRLING [ECR]

korresponderende udvalg