Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust

2015/0811(CNS) * Høringsprocedure
JURI

Kostas CHRYSOGONOS [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 30/2015 - Sektion III - Kommissionen

2015/2263(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 4/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2015/2262(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg

Kroatiens tiltrædelse af konventionerne om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

2015/0210(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber

2015/2899(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel V/AB-09/T/15 - Revisionsretten

2015/2260(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg

De fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien for en periode på fire år

2015/0229(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

Gabriel MATO [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage

2015/2890(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om indhold og funktion af registret over europæiske politiske partier og fonde

2015/2889(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AFCO

korresponderende udvalg

Fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering

2015/0226(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

korresponderende udvalg