Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Anmodning om ophævelse af Sergej Stanisjevs parlamentariske immunitet

2014/2259(IMM) Immunitet
JURI

Andrzej DUDA [ECR]

korresponderende udvalg

Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system

2013/0165(COD) ***|| Almindelig lovgivningsprocedure  andenbehandlingg
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S-D]

korresponderende udvalg

Kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål

2013/0433(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI AGRI

Giulia MOI [EFDD] Renate SOMMER [PPE]

korresponderende udvalg

Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2014/2258(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET BUDG

Eduard KUKAN [PPE] Indrek TARAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning C(2014) 6200 final af 4. september 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår kapitalgrundlagskrav for selskaber baseret på faste omkostninger

2014/3013(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Det europæiske borgerinitiativ

2014/2257(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

György SCHÖPFLIN [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

2014/2256(INI) Procedure for initiativbetænkninger
JURI

Julia REDA [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014)

2014/2254(INI) Procedure for initiativbetænkninger
LIBE

Laura FERRARA [EFDD]

korresponderende udvalg

30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013)

2014/2253(INI) Procedure for initiativbetænkninger
JURI

Kostas CHRYSOGONOS [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013

2014/2252(INI) Procedure for initiativbetænkninger
JURI

Sajjad KARIM [ECR]

korresponderende udvalg