Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Fiskerimæssige aspekter i forbindelse med den internationale aftale om havets biologiske mangfoldighed i områder uden for national jurisdiktion, De Forenede Nationers havretskonvention

2015/2109(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PECH

Norica NICOLAI [ALDE]

korresponderende udvalg

Opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % – Europas elnet gøres klar til 2020

2015/2108(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ITRE

Peter ERIKSSON [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås

2015/2104(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Paavo VÄYRYNEN [ALDE]

korresponderende udvalg

Civilretlige bestemmelser om robotteknik

2015/2103(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
JURI

Mady DELVAUX [S-D]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 3/2015 - Revisionsretten

2015/2101(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 2/2015 - Regionsudvalget

2015/2098(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet

2015/2102(IMM) Immunitet
JURI

Evelyn REGNER [S-D]

korresponderende udvalg

Protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som ikke henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

2015/0101(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Adam SZEJNFELD [PPE]

korresponderende udvalg

Protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

2015/0100(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Martina ANDERSON [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførselse V/AB-03 /T/15 - Revisionsretten

2015/2099(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg