Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

2016/0368(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

2016/0392(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Pilar AYUSO [PPE]

korresponderende udvalg

Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer

2016/0384(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
REGI

korresponderende udvalg

Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter

2016/0374(CNS) * Høringsprocedure
ECON

Tom VANDENKENDELAERE [PPE]

korresponderende udvalg

Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer

2016/0370(CNS) * Høringsprocedure
ECON

Cătălin Sorin IVAN [S&D]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater

2016/3017(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for, hvornår en aktivitet kan anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet

2016/3016(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse

2017/2013(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PANA

Jeppe KOFOD [S&D] Petr JEŽEK [ALDE]

korresponderende udvalg

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

2016/0359(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

Angelika NIEBLER [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

2016/0366(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg