Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Årsrapport 2015 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

2017/2010(INI) Procedure for initiativbetænkninger
JURI

korresponderende udvalg

3D-printning, en udfordring på områderne immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar

2017/2007(INI) Procedure for initiativbetænkninger
JURI

Joëlle BERGERON [EFDD]

korresponderende udvalg

Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21

2017/2006(INI) Procedure for initiativbetænkninger
REGI

Ángela VALLINA [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

2016/0403(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR]

korresponderende udvalg

Retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation]

2016/0402(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

korresponderende udvalg

Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

2016/0404(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Andreas SCHWAB [PPE]

korresponderende udvalg

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

2016/0282(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CONT BUDG

Richard ASHWORTH [ECR] Ingeborg GRÄSSLE [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

En europæisk indsat for bæredygtighed

2017/2009(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ENVI

Seb DANCE [S&D]

korresponderende udvalg

Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

2017/0004(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
EMPL

Claude ROLIN [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel V/AB-01/C/17 - Revisionsretten

2017/2004(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg