Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

2015/0003(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter

2015/2545(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel 2/2014 - BEREC-kontoret

2015/2030(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Indgåelse af De Forenede Nationers konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift

2015/0012(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Salvatore CICU [PPE]

korresponderende udvalg

Europæiske statistikker

2012/0084(COD) ***|| Almindelig lovgivningsprocedure  andenbehandlingg
ECON

Hugues BAYET [S-D]

korresponderende udvalg

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

2013/0025(COD) ***|| Almindelig lovgivningsprocedure  andenbehandlingg
ECON LIBE

Krišjānis KARIŅŠ [PPE] Judith SARGENTINI [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Udnævnelse af formanden for Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB)

2014/0810(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ECON

korresponderende udvalg

Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea

2015/2059(INI) Procedure for initiativbetænkninger
INTA

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 1/2015 – Den Europæiske Ombudsmand

2015/2029(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 1/2015 – Sektion III – Kommissionen

2015/2028(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg