Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Bevillingsoverførsel DEC 19/2017 - Sektion III - Kommissionen

2017/2202(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Hong Kong , 20 år efter overdragelsen

2017/2204(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Alyn SMITH [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme

2017/2203(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Javier NART [ALDE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

2017/2871(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

2017/2865(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende meddelelse af tilladelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner

2017/2864(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

2017/0238(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

2017/2863(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

2017/2862(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

2017/0232(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Burkhard BALZ [PPE] Pervenche BERÈS [S&D]

korresponderende udvalg