Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav vedrørende blokeringsfri bremsesystemer, energioplagringsanordninger af højtrykstypen og hydrauliske tilslutninger af single-line-typen

2018/2583(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

2018/0032(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Claude MORAES [S&D]

korresponderende udvalg

Liste over kandidater til at erstatte syv medlemmer af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse som godkendt af Kommissionen i januar 2018

2018/0803(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ENVI

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 03/2018 - Sektion III - Kommissionen

2018/2026(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

korresponderende udvalg

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet

2018/2024(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

korresponderende udvalg

Fremtiden for fødevarer og landbrug

2018/2037(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AGRI

Herbert DORFMANN [PPE]

korresponderende udvalg

Kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

2017/0332(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Michel DANTIN [PPE]

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU

2018/0018(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Soledad CABEZÓN RUIZ [S&D]

korresponderende udvalg

Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!

2018/2023(INI) Procedure for initiativbetænkninger
TRAN

Ismail ERTUG [S&D]

korresponderende udvalg

Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien

2018/0802(CNS) * Høringsprocedure
LIBE

Monica MACOVEI [ECR]

korresponderende udvalg