Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

2016/2171(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

2016/2170(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

2016/2169(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

2016/2168(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

2016/2167(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (AEE)

2016/2166(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT)

2016/2164(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

korresponderende udvalg

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

2016/0231(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY [ALDE]

korresponderende udvalg

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer

2016/0230(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

korresponderende udvalg

Kvinder og deres rolle i landdistrikterne

2016/2204(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM AGRI

Marijana PETIR [PPE] Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ [GUE/NGL]

korresponderende udvalg