Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

Reference :

2014/2805(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om formatet for fremsendelse af data om forsknings- og udviklingsudgifter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Reference :

2014/2804(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

Reference :

2014/2802(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

Reference :

2014/2797(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union

Reference :

2014/2795(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. om oplysnings- og PR-foranstaltninger rettet mod offentligheden og oplysningsforanstaltninger rettet mod støttemodtagerne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

Reference :

2014/2794(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
LIBE

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020–rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

Reference :

2014/0228(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Forslag til bevillingsoverførsel DEC 17/2014 – Sektion III – Kommissionen

Reference :

2014/2063(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår medlemsstaternes fastlæggelse af en national eller regional strategi i forbindelse med skolemælksordningen

Reference :

2014/2789(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek