Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Reference :

2014/2773(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

Reference :

2014/2772(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 154/2013

Reference :

2014/2771(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

Reference :

2014/2770(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning

Reference :

2014/2765(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede ved at fastlægge indholdet af de årlige og endelige gennemførelsesrapporter, herunder listen over fælles indikatorer

Reference :

2014/2764(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelserne for klassificering uden prøvning af pudsprofiler og pudsbærere af metal til indvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-1, pudsprofiler og pudsbærere af metal til udvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-2, og dekorative og beskyttende profiler af metal, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 14353, med hensyn til deres reaktion ved brand

Reference :

2014/2763(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelser for klassificering uden prøvning af visse typer ikke-overfladebehandlede trægulve i overensstemmelse med EN 14342 for så vidt angår reaktion ved brand

Reference :

2014/2762(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger

Reference :

2014/2761(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek