Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

2017/0004(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
EMPL

Claude ROLIN [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel V/AB-01/C/17 - Revisionsretten

2017/2004(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

2016/0398(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO [S&D]

korresponderende udvalg

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger

2017/0002(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Cornelia ERNST [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation)

2017/0003(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Marju LAURISTIN [S&D]

korresponderende udvalg

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

2016/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI ECON

Hugues BAYET [S&D] Evelyn REGNER [S&D]

korresponderende udvalg

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

2017/0007(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
INTA

Sorin MOISĂ [S&D]

korresponderende udvalg

Ny dagsorden for færdigheder for Europa

2017/2002(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CULT EMPL

Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Momchil NEKOV [S&D]

korresponderende udvalg

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

2016/0276(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE] Udo BULLMANN [S&D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass)

2016/0304(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

korresponderende udvalg