Αρχική σελίδα

 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
BUDG 11-12-2014 - 14:24  

Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ στους απολυμένους της αλυσίδας καταστημάτων Οδυσσεύς Φωκάς στην Ελλάδα προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να βρουν μία νέα θέση εργασίας. Η σύσταση της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ την Πέμπτη ήταν να δοθεί βοήθεια συνολικού ύψους 35,5 εκατ. ευρώ σε συνολικά 6000 απολυμένους από Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα. Τα νομοθετικά σχέδια μένει τώρα να εγκριθούν από την ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης και το σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης·
2. τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των διοργανικών συμφωνιών στον τομέα αυτό·
3. τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου κατά την διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός·
4. τον προϋπολογισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών·
5. τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που δεν αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·
6. την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση·
7. τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τη συμβατότητα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όλων των πράξεων της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμοδίων επιτροπών·
8. την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 95 παράγραφος 1 του Κανονισμού, τις μεταφορές πιστώσεων, τις διαδικασίες που αφορούν τα οργανογράμματα, τις διοικητικές πιστώσεις και τις γνώμες για σχέδια που αφορούν κατασκευές με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·
9. τον δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Αγαπητοί επισκέπτες,
 
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου, που αποτελεί έναν από τους κλάδους της ευρωπαϊκής αρχής στον τομέα του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, με 41 τακτικά και άλλα τόσα αναπληρωματικά μέλη, συζητά, εξετάζει , τροποποιεί και εγκρίνει, από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
 
Στα κράτη μέλη της ΕΕ, προτού ακόμη να ασκήσουν νομοθετικά καθήκοντα, τα Κοινοβούλια ιδρύθηκαν προκειμένου να ψηφίζουν τη συναίνεση στη φορολογία. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εισπράττει ακόμη το φόρο, προνόμιο το οποίο παραμένει στην ευθύνη των κρατών μελών, εν αναμονή των ιδίων πόρων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν προϋπολογισμό για να υλοποιεί τις πολιτικές της και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία των οργάνων της.
 
Θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια, την πείρα και τις πεποιθήσεις μου προκειμένου να καταστήσω αξιόπιστο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ως μέσο υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεμαι να καταστήσω την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μια πραγματική καταληκτική ημερομηνία αναδιαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Και άλλα σημαντικά καθήκοντα μάς αναμένουν, όπως ο προϋπολογισμός της ευρωζώνης, η δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος ιδίων πόρων ή το επαναλαμβανόμενο ζήτημα του προς εκκαθάριση υπολοίπου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να ασκήσει πλήρως τον ρόλο της, προκειμένου να ξαναδώσει πνοή και νόημα στην Ευρώπη.
 
Καλή περιήγηση!
 
Jean Arthuis