Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Μη χάσετε:
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Αναλυτικά
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
  1. το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης και το σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης·
  2. τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των διοργανικών συμφωνιών στον τομέα αυτό·
  3. τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου κατά την διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός·
  4. τον προϋπολογισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών·
  5. τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
  6. την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση·
  7. τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τη συμβατότητα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όλων των κοινοτικών πράξεων, υπό την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμοδίων επιτροπών·
  8. την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 78, παράγραφος 1, του Κανονισμού, τις μεταφορές πιστώσεων, τις διαδικασίες που αφορούν τα οργανογράμματα, τις διοικητικές πιστώσεις και τις γνώμες για σχέδια που αφορούν κατασκευές με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·
  9. τον δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Αγαπητέ επισκέπτη,
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Η αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό ήταν μία από τις πρώτες εξουσίες που απέκτησε το Κοινοβούλιο και, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εξουσία αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει πλέον, ισότιμα με το Συμβούλιο, όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, με 43 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, έχει ως κύριο έργο της την προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (147,2 δισ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 129,1 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για το οικονομικό έτος 2012).
 
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι επίσης αρμόδια για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ή δημοσιονομικές προοπτικές), που καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού για περίοδο 7 ετών. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στην οποία υπογραμμίζεται για μια ακόμη φορά ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδίους πόρους, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εργάζεται επί του παρόντος επί ορισμένων σημαντικών νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση πραγματικών εσόδων για το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε χρήσιμες, τακτικά ενημερωμένες, πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σας καλώ επίσης να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο EP live.
 
 
 
Καλή επίσκεψη!
 
Alain Lamassoure