Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Μη χάσετε:
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Αναλυτικά
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Επιτροπή αρμόδια για:
   1. την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα:
   α) τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, τις κλιματικές μεταβολές, την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας,
   β) την αειφόρο ανάπτυξη,
   γ) τα διεθνή και περιφερειακά μέτρα και τις συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
   δ) την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον,
   ε) την πολιτική προστασία,
   στ) την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
   ζ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων·
 
   2. τη δημόσια υγεία, και ειδικότερα:
   α) τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας,
   β) τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα,
   γ) τις υγειονομικές πλευρές της βιοτρομοκρατίας,
   δ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών·
 
   3. ζητήματα ασφαλείας των τροφίμων, και ειδικότερα:
   α) τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων,
   β) την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά την προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία· τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής,
   γ) την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Διατροφικό και Κτηνιατρικό Γραφείο.
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Welcome
 
 

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI).
 
Η Επιτροπή ENVI αποτελείται από 69 μέλη και είναι η κύρια νομοθετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Τα μέλη της Επιτροπής ENVI καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τα είδη διατροφής, ιδίως μέσω των κανονιστικών ρυθμίσεων περί σήμανσης και διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Η Επιτροπή ENVI έχει δεσμευτεί να προτείνει ευρωπαϊκές λύσεις για ζητήματα δημόσιας υγείας.
 
Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο φάσμα τομέων πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων και η προστασία της βιοποικιλότητας. Τα μέλη της επιτροπής αποσκοπούν στην προώθηση μιας Ευρώπης βιώσιμης, που κάνει αποτελεσματική χρήση των πόρων της.
 
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της επιτροπής. Στο ζήτημα αυτό θα δοθεί προτεραιότητα στις αρχές της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, εν όψει των επερχόμενων συνόδων κορυφής για το κλίμα, οι οποίες θα είναι μείζονος σημασίας για την υιοθέτηση μιας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα, που αναμένεται να επιτευχθεί το 2015. Η καλλιέργεια ΓΤΟ και ο τυχόν περιορισμός ή και απαγόρευσή τους στα κράτη μέλη θα αποτελέσει επίσης σημείο στο οποίο θα εστιάσουμε την προσοχή μας κατά την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
 
Ευελπιστούμε ότι η εν λόγω ιστοσελίδα θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια σαφή εικόνα για το αντικείμενο των εργασιών μας και σας καλούμε να μας υποβάλετε παρατηρήσεις για οποιοδήποτε ζήτημα θεωρείτε σημαντικό.
 
Giovanni La Via