Εκθέσεις


Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις.

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για διαβούλευση όσον αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες του Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA