Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Latest news

The next AFCO meeting will take place on Thursday 4 December 2014, from 9.00 to 18.30 in Brussels in meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3.
This meeting will be webstreamed.
 
A public hearing on the Reform of the European electoral law will take place in the morning, from 9.00 to 12.00.  The separate programme will be available soon.
 
If you need an access badge, please send an e-mail to afco-secretariat@europarl.europa.eu providing your personal details (name, date of birth, company, nationality and ID/passport number) by Friday 28 November 2014.

   
 
Μη χάσετε:
 
European political parties and foundations

On Thursday 4 December (afternoon) AFCO will listen to the presentation of the conclusions of the Study "Political parties and Political foundations at the European Level: challenges and opportunities".

 
Αναλυτικά
 
AFCO hearing on the reform of the European electoral law

On Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 AFCO will hold a public hearing on the  reform of the European electoral law. The presentations from experts will focus on practical arrangements not requiring changes to the law in order to strengthen the visibility of the European elections and the public awareness thereof; possible changes to secondary law (Right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not national); changes to the Electoral Act in order for example to establish a level playing field for parties and candidates; changes to the Treaties for example to modify the number of Members of Parliament with a view to introduce transnational lists.
 

   
AFCO evaluation of the Commissioners hearings

On Thursday 4 December at 3.00 pm AFCO will have an exchange of views on the basis of Mr Richard Corbett's working document on "Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings" which make a first evaluation of the hearing process.
 

   
 
Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως την προετοιμασία, την έναρξη και την διεξαγωγή της συνήθους και της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης·
2. τη θέση σε εφαρμογή των Συνθηκών και την αποτίμηση της λειτουργίας τους·
3. τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης ή για την αποχώρηση από αυτήν·
4. τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου·
5. την ενιαία εκλογική διαδικασία·
6. τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου·
7. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·
8. την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.
 
Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.
 
Για την αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή ιδέα απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους προβληματισμούς των πολιτών. Η AFCO θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία δρομολογήθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και αποτελεί ένα παράδειγμα συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνονται επίσης η εκλογική διαδικασία, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Ένας στόχος θα είναι να δοθεί ώθηση στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ.
 
Danuta Hübner, Πρόεδρος