Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Αναλυτικά
 
 
Μη χάσετε:
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Αναλυτικά
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Αναλυτικά
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
   1. τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων·
   2. τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης ΕΕ και την αποτίμηση της λειτουργίας της·
   3. τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης·
   4. τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 127, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου·
   5. την ενιαία εκλογική διαδικασία·
   6. τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου·
   7. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·
   8. την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (ΑFCO)
 
 

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής καθώς και έγγραφα για τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις.
 
Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ασχολείται με την εξέλιξη των ευρωπαϊκών συνθηκών και την εφαρμογή τους, τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων καθώς και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καθώς και με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.
 
Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014 η επιτροπή έχει να αναλάβει πολλά και σημαντικά καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά τα τμήματα εκείνα της συνθήκης που αποσκοπούν να φέρουν την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.
 
Εκτός από τις τακτικές μηνιαίες και ενίοτε έκτακτες συνεδριάσεις της, η επιτροπή διοργανώνει δημόσιες ακροάσεις ή εργαστήρια για ειδικά ζητήματα. Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε την πραγματοποίηση μελετών, όταν τα μέλη μας επιθυμούν να αποκτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Θα βρείτε πληροφορίες για όλα αυτά στις σελίδες αυτές.
 
Ο κατάλογος των μελών μας καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας της γραμματείας βρίσκονται επίσης στη σελίδα αυτή. Αν τυχόν έχετε ειδικές ερωτήσεις όσον αφορά τις εργασίες της επιτροπής μας μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 
Carlo Casini, Πρόεδρος