Αρχική σελίδα

 
Μη χάσετε:
 
Exchange of views with Vice-President Timmermans

On Thursday 6 November, AFCO had an exchange of views with Vice-President Timmermans. The discussion allowed a first discussion on the incoming Commission's views on the institutional issues  which are of competency for the Constitutional affairs committee.

   
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.10-12.30 & 16.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organised a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions focused on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections has also be discussed.

 
Αναλυτικά
 
 
Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως την προετοιμασία, την έναρξη και την διεξαγωγή της συνήθους και της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης·
2. τη θέση σε εφαρμογή των Συνθηκών και την αποτίμηση της λειτουργίας τους·
3. τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης ή για την αποχώρηση από αυτήν·
4. τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου·
5. την ενιαία εκλογική διαδικασία·
6. τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου·
7. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·
8. την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.
 
Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.
 
Για την αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή ιδέα απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους προβληματισμούς των πολιτών. Η AFCO θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία δρομολογήθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και αποτελεί ένα παράδειγμα συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνονται επίσης η εκλογική διαδικασία, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Ένας στόχος θα είναι να δοθεί ώθηση στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ.
 
Danuta Hübner, Πρόεδρος