Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 07-01-2019 - 13:42
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”.

The aim was to evaluate how the LEADER programme had worked over the past, what its added value was and how it could be improved in the future, especially in light of the on-going CAP reform. In order to have a large spectrum of points of view, representatives from the European institutions, governments and stakeholders with experience on the ground participated.

Panel I - Institutional and government perspective

   What indicators for rural development for monitoring and evaluation? - Specific achievements of Leader - J. Loriz-Hoffmann
   Tracking overall inputs and outputs in rural development - How can we measure the added value of the Leader programme in the future? - J. Figueiredo
   The global impact of rural development programmes in rural areas - Leader in Scotland - A. Prior

Panel II - Stakeholder perspective

   Local partnerships for rural development and innovation - M. J. Botelho
   Leader experiences in Italy - R. Fargione
   Lessons from the past - how to improve Leader in the future - P. Soto
   Speaking notes - R. Lukesch