Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

24-04-2018 - CAP post-2020 - the future of food and farming: interparliamentary committee meeting

AGRI 25-04-2018 - 12:44
animals and vegetables

The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) organised a meeting with national Parliaments dedicated to an exchange of views on the Communication of the European Commission on the 'Future of Food and Farming' adopted in November 2017, which is to be followed by legislative proposals on CAP reform expected at the end of May. At stake is the future shape of the Common Agriculture Policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)