Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

  AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

26-07-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v01-00
PECH

Chris DAVIES

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

  ENMIENDAS 1 - 29 - Proyecto de opinión Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN