Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 214 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17-02-2020 CONT_AM(2020)646990 PE646.990v02-00
CONT

Maria GRAPINI

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00
LIBE

Petar VITANOV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 64 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

10-02-2020 CONT_AM(2020)645093 PE645.093v04-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 21 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

05-02-2020 CONT_AM(2020)647036 PE647.036v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 448 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 75 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 29 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

03-02-2020 CONT_AM(2020)645047 PE645.047v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

03-02-2020 CONT_AM(2020)645090 PE645.090v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 74 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

03-02-2020 CONT_AM(2020)646851 PE646.851v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 449 - 465 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL