Δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημοσιεύσεις

 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Αγαπητοί επισκέπτες,
 
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου, που αποτελεί έναν από τους κλάδους της ευρωπαϊκής αρχής στον τομέα του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, με 41 τακτικά και άλλα τόσα αναπληρωματικά μέλη, συζητά, εξετάζει , τροποποιεί και εγκρίνει, από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
 
Στα κράτη μέλη της ΕΕ, προτού ακόμη να ασκήσουν νομοθετικά καθήκοντα, τα Κοινοβούλια ιδρύθηκαν προκειμένου να ψηφίζουν τη συναίνεση στη φορολογία. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εισπράττει ακόμη το φόρο, προνόμιο το οποίο παραμένει στην ευθύνη των κρατών μελών, εν αναμονή των ιδίων πόρων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν προϋπολογισμό για να υλοποιεί τις πολιτικές της και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία των οργάνων της.
 
Θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια, την πείρα και τις πεποιθήσεις μου προκειμένου να καταστήσω αξιόπιστο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ως μέσο υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεμαι να καταστήσω την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μια πραγματική καταληκτική ημερομηνία αναδιαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Και άλλα σημαντικά καθήκοντα μάς αναμένουν, όπως ο προϋπολογισμός της ευρωζώνης, η δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος ιδίων πόρων ή το επαναλαμβανόμενο ζήτημα του προς εκκαθάριση υπολοίπου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να ασκήσει πλήρως τον ρόλο της, προκειμένου να ξαναδώσει πνοή και νόημα στην Ευρώπη.
 
Καλή περιήγηση!
 
Jean Arthuis