Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γενικό προϋπολογισμό του 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

  MINUTES - Monday, 22 July 2019 - Tuesday, 23 July 2019

01-08-2019 BUDG_PV(2019)07-22-1 PE639.936v01-00
BUDG

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

31-07-2019 BUDG_PV(2019)07-10-1 PE639.788v01-00
BUDG

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2019/000 TA 2019 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2019