Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Μη χάσετε:
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Αναλυτικά
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1.    τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και τις αποφάσεις για τη χορήγηση απαλλαγής που λαμβάνει το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας απαλλαγής και όλων των άλλων μέτρων που συνοδεύουν ή θέτουν σε εφαρμογή αυτές τις αποφάσεις·
 
2.    το κλείσιμο, την απόδοση και τον έλεγχο των λογαριασμών και ισολογισμών της Ένωσης, των θεσμικών οργάνων της και κάθε οργανισμού που χρηματοδοτείται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των πιστώσεων εις μεταφορά και τον καθορισμό των υπολοίπων·
 
3.    τον έλεγχο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
 
4.    την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, από πλευράς κόστους, των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης της Ένωσης κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, με συμμετοχή των ειδικευμένων επιτροπών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ενεργώντας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε συνεργασία με ειδικές επιτροπές για την εξέταση των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
 
5.    τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την εξέταση των περιπτώσεων απάτης και ατασθαλιών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και δίωξη αυτών των περιπτώσεων, την αυστηρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τις σχετικές ενέργειες του ευρωπαίου εισαγγελέα στο πεδίο αυτό·
 
6.    τις σχέσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το διορισμό των μελών του και την εξέταση των εκθέσεών του·
 
7.    το δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού. 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Με μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT). Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν το έργο μας.
 
Η CONT εξετάζει πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσο ορθά ικανοποιούνται οι στόχοι και εάν τα προγράμματα αξίζουν τα λεφτά τους και διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων δαπανώνται αποτελεσματικά, αποδοτικά και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ελεγκτικό Συνέδριο και προτείνει βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του Συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλίζεται υγιής δημοσιονομική διαχείριση.
 
Επιπλέον, η CONT βρίσκεται σε επαφή με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
 
Το κύριο εργαλείο που διαθέτει η CONT είναι η διαδικασία "απαλλαγής". Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η CONT ελέγχει την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.
 
Αν σας ενδιαφέρει το πώς εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη, σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά στις εκθέσεις μας. Μπορείτε επίσης να δείτε ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριάσεών μας και να διατρέξετε τους διάφορους συνδέσμους αυτής της σελίδας, οι οποίοι θα σας δώσουν μια καλύτερη ιδέα των εργασιών της CONT.
 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οιαδήποτε ενδεχόμενα ερωτήματά σας.
 
 
Michael Theurer