Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Μη χάσετε:
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
Exchange of views with Commissioner Šemeta

On 23.09.2014, CONT will hold its annual exchange of views on the "Protection of the EU Budget" which will include the presentation by Commissioner Šemeta of the Commission's report on the "Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013", and the presentation of the "OLAF Report 2013" by the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler.
In addition, CONT will organise an exchange of views with Commissioner Šemeta concerning Tobacco Agreements, and the establishment of a Controller for procedural guarantees.
 

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και τις αποφάσεις για τη χορήγηση απαλλαγής που λαμβάνει το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας απαλλαγής και όλων των άλλων μέτρων που συνοδεύουν ή θέτουν σε εφαρμογή αυτές τις αποφάσεις·
 
  2. το κλείσιμο, την απόδοση και τον έλεγχο των λογαριασμών και ισολογισμών της Ένωσης, των θεσμικών οργάνων της και κάθε οργανισμού που χρηματοδοτείται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των πιστώσεων εις μεταφορά και τον καθορισμό των υπολοίπων·
 
  3. τον έλεγχο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
 
  4. την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, από πλευράς κόστους, των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης της Ένωσης κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, με συμμετοχή των ειδικευμένων επιτροπών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ενεργώντας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε συνεργασία με ειδικές επιτροπές για την εξέταση των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
 
  5. τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την εξέταση των περιπτώσεων απάτης και ατασθαλιών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και δίωξη αυτών των περιπτώσεων, την αυστηρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τις σχετικές ενέργειες του ευρωπαίου εισαγγελέα στο πεδίο αυτό·
 
  6. τις σχέσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το διορισμό των μελών του και την εξέταση των εκθέσεών του·
 
  7. το δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου! Είμαι η πρόεδρος της επιτροπής, η οποία αποτελείται κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο από 30 συναδέλφους από 17 κράτη μέλη. Η επιτροπή συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το μήνα.
 
Ελέγχουμε τη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου 130 εκ. ευρώ ετησίως). Ο βασικός διαχειριστής του προϋπολογισμού μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, με 80% στα κράτη μέλη και περίπου 13% διεθνώς. Το εναπομένον 7% αποτελεί τις καθαρές διοικητικές δαπάνες. Εξετάζουμε αν γίνεται ορθή χρήση των πόρων και αν επιτυγχάνονται οι πολιτικοί στόχοι.  Με άλλα λόγια: Εισπράττουν οι πολίτες την πραγματική προστιθέμενη αξία για την τιμή την οποία πληρώνουν;
 
Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι επίσης αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, συμμετέχουμε στους οριζόντιους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο μας παρέχει σημαντική υποστήριξη: Οι εκθέσεις του αποτελούν απαραίτητες βάσεις για την διεκπεραίωση των εργασιών μας.
 
Η διαχείριση των οικονομικών αποτελεί πραγματική πρόκληση - όταν αυτή δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτε άλλο.
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σας ενδιαφέρουν οι εργασίες μας; Επικοινωνήστε μαζί μας!
 
Με εκτίμηση, Inge Gräßle