Πρακτικές πληροφορίες

Rapporteurs and Shadow Rapporteurs

09-09-2019

Rapporteurs and Shadow Rapporteurs 2017

Discharge timetable

29-07-2019

Discharge timetable 2018

   EN version

Practical arrangements 2018 - European Commission

   EN version

Practical arrangements 2018 - Agencies

   EN version

ECA Annual report on the implementation of the budget - financial year 2017

14-01-2019

ECA Annual Report 2017

   EN version