Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όσον αφορά θέματα που δεν άπτονται του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

2017/0166(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
CULT

Επί της ουσίας

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

2019/2028(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
CULT

Γνωμοδότηση

Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2019/2010(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
CULT

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2018/2168(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
CULT

Γνωμοδότηση

Θέσπιση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

2018/0213(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
CULT

Γνωμοδότηση

Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

2018/0166(APP) Διαδικασία έγκρισης
CULT

Γνωμοδότηση

Σύναψη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όσον αφορά θέματα που άπτονται του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

2017/0165(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
CULT

Γνωμοδότηση

Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου

2017/0081(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
CULT

Γνωμοδότηση

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

2017/0035(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
CULT

Γνωμοδότηση

Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά

2016/0398(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
CULT

Γνωμοδότηση