Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place 22 July.
 
 

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας της Ένωσης, και ιδίως:
α) τον πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα,
β) τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές και ιδίως την επίβλεψη ως προς την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της βοήθειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την εξάλειψη της φτώχειας,
γ) τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και εκείνων που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης,
δ) την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ε) την εφαρμογή, τον έλεγχο και την προαγωγή της συνοχής της πολιτικής όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης·
 
2. το σύνολο της νομοθεσίας, του προγραμματισμού και των μέτρων ελέγχου των δράσεων που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης - σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια - και του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας, καθώς και όλα τα ζητήματα που άπτονται της ανθρωπιστικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την πολιτική που τα διέπει·
3. ζητήματα που αφορούν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και τις σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς·
4. τα θέματα που έχουν σχέση με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)·
5. τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και αντιπροσωπείες.
 
Η επιτροπή συντονίζει τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και αντιπροσωπειών ad hoc που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Available soon