Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 - Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO