Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 - Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3