Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

25-11-2015 ENVI_PA(2015)571628 PE 571.628v01-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III - Commission and executive agencies

20-11-2015 AFET_PA(2015)571791 PE 571.791v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-01-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section X - European External Action Service

20-11-2015 AFET_PA(2015)571792 PE 571.792v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-01-2016

  DRAFT OPINION on Public access to documents (Rule 116(7)) for the years 2014-2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

19-11-2015 LIBE_PA(2015)569503 PE 569.503v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-12-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2041(INI)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014

19-11-2015 FEMM_PA(2015)571787 PE 571.787v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III – Commission and executive agencies

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571661 PE 571.661v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-12-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2014: performance, financial management and control

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571662 PE 571.662v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-12-2015

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2014

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571663 PE 571.663v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-12-2015

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2014

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571664 PE 571.664v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-12-2015