Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

28-07-2017 DEVE_PA(2017)609284 PE 609.284v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0382(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

26-07-2017 DEVE_PA(2017)608037 PE 608.037v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0414(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2044(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

24-07-2017 INTA_PA(2017)609316 PE 609.316v01-00
INTA

David BORRELLI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0166(NLE)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

24-07-2017 INTA_PA(2017)609319 PE 609.319v01-00
INTA

David BORRELLI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή για τη διεξαγωγή των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης με την Αυστραλία

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24-07-2017 AFCO_PA(2017)609360 PE 609.360v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

19-07-2017 IMCO_PA(2017)606248 PE 606.248v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2065(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2083(INI)