Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

23-02-2017 AFET_PA(2017)597548 PE 597.548v02-00
AFET

Andi CRISTEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0282(COD)

  DRAFT OPINION on monitoring the application of Union law: 2015 Annual Report

22-02-2017 PETI_PA(2017)597698 PE 597.698v02-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2011(INI)

  DRAFT OPINION on A new skills agenda for Europe

21-02-2017 IMCO_PA(2017)599673 PE 599.673v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-03-2017

  DRAFT OPINION on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (the ‘ELD’)

20-02-2017 ENVI_PA(2017)599800 PE 599.800v01-00
ENVI

Benedek JÁVOR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-03-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

20-02-2017 IMCO_PA(2017)599682 PE 599.682v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0280(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

20-02-2017 AGRI_PA(2017)599808 PE 599.808v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0282(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

17-02-2017 IMCO_PA(2017)599723 PE 599.723v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0286(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

17-02-2017 LIBE_PA(2017)597563 PE 597.563v01-00
LIBE

Daniele VIOTTI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0282(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

15-02-2017 PECH_PA(2017)599707 PE 599.707v01-00
PECH

Carlos ITURGAIZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0282(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

13-02-2017 ITRE_PA(2017)597745 PE 597.745v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0282(COD)