Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-02-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2228(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-02-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

15-01-2015 REGI_PA(2015)539800 PE 539.800v02-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0002(COD)

  DRAFT OPINION on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina

14-01-2015 AFET_PA(2015)546665 PE 546.665v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και απολογισμός

13-01-2015 ENVI_PA(2015)546616 PE 546.616v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2150(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

09-01-2015 TRAN_PA(2015)544474 PE 544.474v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2228(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις

09-01-2015 FEMM_PA(2015)544351 PE 544.351v01-00
FEMM

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-02-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2204(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου

07-01-2015 DEVE_PA(2015)539796 PE 539.796v03-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0059(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007

07-01-2015 CONT_PA(2015)544264 PE 544.264v02-00
CONT

Julia PITERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

07-01-2015 PECH_PA(2015)544404 PE 544.404v01-00
PECH

Liadh NÍ RIADA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-01-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0390(COD)