Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

20-07-2016 DEVE_PA(2016)576991 PE 576.991v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on Women’s Rights in the Eastern Partnership States and other neighbouring countries

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands and the Implementation Protocol thereto

19-07-2016 BUDG_PA(2016)585760 PE 585.760v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0077(NLE)

  DRAFT OPINION on possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union

19-07-2016 CONT_PA(2016)585777 PE 585.777v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2248(INI)

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth – maximising the contribution of the European Structural and Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR

19-07-2016 AGRI_PA(2016)587470 PE 587.470v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2148(INI)

  DRAFT OPINION on EU Action Plan against Wildlife Trafficking

14-07-2016 INTA_PA(2016)584212 PE 584.212v01-00
INTA

Emma McCLARKIN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2076(INI)

  DRAFT OPINION on European Defence Union

14-07-2016 BUDG_PA(2016)585800 PE 585.800v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2052(INI)

  DRAFT OPINION on Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587426 PE 587.426v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  DRAFT OPINION on Possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587434 PE 587.434v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2248(INI)

  DRAFT OPINION on An Aviation Strategy for Europe

14-07-2016 EMPL_PA(2016)587415 PE 587.415v01-00
EMPL

Ole CHRISTENSEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2062(INI)