Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το κείμενο που συντάσσεται από το μέλος που έχει ορισθεί συντάκτης της γνωμοδότησης. Στη συνέχεια υποβάλλεται στην γνωμοδοτική επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τίθεται σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή τροπολογιών στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται – κατά περίπτωση – από συνοπτικές αιτιολογήσεις. Σε περίπτωση μη νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή συστάσεων οι οποίες, εάν εγκριθούν, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για να ενσωματωθούν στην έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων πριν ψηφισθούν από τη γνωμοδοτική επιτροπή.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδότησης.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

  PROJET D’AVIS sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-07-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

19-06-2018 BUDG_PA(2018)623742 PE 623.742v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-07-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0336(COD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

19-06-2018 REGI_PA(2018)623795 PE 623.795v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

19-06-2018 FEMM_PA(2018)623659 PE 623.659v01-00
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0336(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν

18-06-2018 INTA_PA(2018)623690 PE 623.690v01-00
INTA

Bernd LANGE

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

18-06-2018 CULT_PA(2018)623756 PE 623.756v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

15-06-2018 TRAN_PA(2018)622233 PE 622.233v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)