Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections

Ημερομηνία : 17-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)536227 PE 536.227v01-00
EMPL

Maria ARENA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2015

Ημερομηνία : 16-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

LIBE_PA(2014)536206 PE 536.206v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections

Ημερομηνία : 15-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)536211 PE 536.211v01-00
AFET

Zigmantas BALČYTIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 15-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ECON_PA(2014)536152 PE 536.152v02-00
ECON

Nils TORVALDS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 15-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CULT_PA(2014)536051 PE 536.051v02-00
CULT

Silvia COSTA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 08-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

TRAN_PA(2014)536133 PE 536.133v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-08-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον προϋπολογισμό 2015 της ΕΕ - Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Ημερομηνία : 08-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

PECH_PA(2014)536030 PE 536.030v02-00
PECH

António MARINHO E PINTO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 03-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_PA(2014)536026 PE 536.026v01-00
CONT

Markus PIEPER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-07-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη