Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget – European Commission

Ημερομηνία : 26-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)541332 PE 541.332v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-01-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2075(DEC)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget – European External Action Service

Ημερομηνία : 26-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)541336 PE 541.336v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-01-2015

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (CEPOL), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA

Ημερομηνία : 26-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0217(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur Décharge 2013 : Budget général de L'Union européenne - Commission européenne

Ημερομηνία : 26-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

PECH_PA(2014)541680 PE 541.680v01-00
PECH

Alain CADEC

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2075(DEC)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the 2013 annual report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2013

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)541514 PE 541.514v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2013

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)541515 PE 541.515v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)541516 PE 541.516v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το οικονομικό έτος 2013

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)541518 PE 541.518v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) για το οικονομικό έτος 2013

Ημερομηνία : 25-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)541499 PE 541.499v02-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-12-2014

References :

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη