Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on General Revision of Parliament's Rules of Procedure

29-09-2016 BUDG_PA(2016)589457 PE 589.457v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-10-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2114(REG)

  DRAFT OPINION on the status of fish stocks and the socio-economic situation of the fishing sector in the Mediterranean

26-09-2016 EMPL_PA(2016)585527 PE 585.527v01-00
EMPL

João PIMENTA LOPES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-10-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-09-2016

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFET/8/07775

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2226(INI)

  DRAFT OPINION on Implementation report on Europe for Citizens

21-09-2016 BUDG_PA(2016)589350 PE 589.350v01-00
BUDG

Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-10-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2329(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-10-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0151(COD)

  DRAFT OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

21-09-2016 REGI_PA(2016)589342 PE 589.342v01-00
REGI

Jens NILSSON

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589354 PE 589.354v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Contingency Margin in 2017

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589356 PE 589.356v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-10-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0092(NLE)

  PROJET D'AVIS sur la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

20-09-2016 INTA_PA(2016)589274 PE 589.274v02-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2064(INI)