Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROJET D'AVIS sur les Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations pour l'accord sur le commerce des services (ACS)

06-10-2015 IMCO_PA(2015)569632 PE 569.632v01-00
IMCO

Virginie ROZIÈRE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-10-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2233(INI)

  PROJET D'AVIS sur le Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude

06-10-2015 AFCO_PA(2015)567765 PE 567.765v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2128(INI)

  DRAFT OPINION on Implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

02-10-2015 FEMM_PA(2015)567806 PE 567.806v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2038(INI)

  DRAFT OPINION on Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

01-10-2015 REGI_PA(2015)569478 PE 569.478v01-00
REGI

Monika VANA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2233(INI)

  DRAFT OPINION on Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

30-09-2015 ECON_PA(2015)567692 PE 567.692v01-00
ECON

Alessia Maria MOSCA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-10-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2233(INI)

  DRAFT OPINION on communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic Social Committee and the Committee of Regions a Digital Single Market Strategy for Europe

30-09-2015 LIBE_PA(2015)567643 PE 567.643v01-00
LIBE

Michał BONI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-10-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2147(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση

30-09-2015 FEMM_PA(2015)560730 PE 560.730v02-00
FEMM

Mary HONEYBALL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2015

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/03346

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the world 2014

29-09-2015 DEVE_PA(2015)567834 PE 567.834v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-10-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2229(INI)

  DRAFT OPINION on Annual Report 2014 on the Protection of the EU's Financial Interests - Fight against fraud

29-09-2015 INTA_PA(2015)567824 PE 567.824v01-00
INTA

Sander LOONES

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2128(INI)

  DRAFT OPINION on European Investment Bank (EIB) - Annual Report 2014

29-09-2015 INTA_PA(2015)567827 PE 567.827v01-00
INTA

Yannick JADOT

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2127(INI)