Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Ημερομηνία : 28-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)537314 PE 537.314v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014

Ημερομηνία : 27-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)537266 PE 537.266v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Ημερομηνία : 26-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)537203 PE 537.203v01-00
EMPL

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 04-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ITRE_PA(2014)537273 PE 537.273v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 01-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_PA(2014)537191 PE 537.191v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 29-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)537201 PE 537.201v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 28-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFCO_PA(2014)537156 PE 537.156v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-08-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFCO/8/00592

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 24-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)536196 PE 536.196v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-07-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο INTA/8/00605

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 24-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)536197 PE 536.197v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο IMCO/8/00606

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα

Ημερομηνία : 23-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AGRI_PA(2014)536160 PE 536.160v01-00
AGRI

Peter JAHR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AGRI/8/00597

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2040(BUD)

Εκπομπές της ημέρας
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη