Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015

Ημερομηνία : 20-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-10-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2143(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005 and EC No 1697/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)539866 PE 539.866v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)541295 PE 541.295v01-00
ENVI

Michel DANTIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-11-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Annual Report on EU Competition Policy

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)539870 PE 539.870v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Central Bank Annual Report for 2013

Ημερομηνία : 16-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)539692 PE 539.692v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2157(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Investment Bank - Annual Report 2013

Ημερομηνία : 16-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)539693 PE 539.693v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2156(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the European Investment Bank - Annual Report 2013

Ημερομηνία : 15-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_PA(2014)539825 PE 539.825v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2156(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Ημερομηνία : 07-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)539522 PE 539.522v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-10-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0115(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών

Ημερομηνία : 06-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)539512 PE 539.512v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα

Ημερομηνία : 25-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-10-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0435(COD)

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη