Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)541410 PE 541.410v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)541411 PE 541.411v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2075(DEC)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union's policy on the matter

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)541683 PE 541.683v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0238(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III – Commission and executive agencies

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)541520 PE 541.520v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-12-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2075(DEC)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

Ημερομηνία : 19-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ECON_PA(2014)541604 PE 541.604v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Ημερομηνία : 18-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)541667 PE 541.667v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0238(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

Ημερομηνία : 18-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ITRE_PA(2014)541321 PE 541.321v01-00
ITRE

Adam GIEREK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2015

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Regulatory fitness and performance programme (REFIT): state of play and outlook

Ημερομηνία : 17-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)541631 PE 541.631v01-00
IMCO

Othmar KARAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Ημερομηνία : 17-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2075(DEC)

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη