Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the Green Paper on Retail Financial Services

02-05-2016 IMCO_PA(2016)582122 PE 582.122v01-00
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-06-2016

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth - maximising the contribution of European Structural and Investment Funds

02-05-2016 CULT_PA(2016)582241 PE 582.241v01-00
CULT

Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ

  DRAFT OPINION on 2017 Budget - Mandate for the Trilogue

29-04-2016 CULT_PA(2016)582087 PE 582.087v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2024(BUD)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME Wie kann die Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten durch die GAP verbessert werden?

29-04-2016 FEMM_PA(2016)582229 PE 582.229v01-00
FEMM

Elisabeth KÖSTINGER

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2226(INI)

  DRAFT OPINION on e-Democracy in the European Union: potential and challenges

28-04-2016 CULT_PA(2016)582133 PE 582.133v01-00
CULT

Isabella ADINOLFI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2008(INI)

  DRAFT OPINION on Budgetary capacity for the Eurozone

28-04-2016 AFCO_PA(2016)580732 PE 580.732v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-06-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2344(INI)

  DRAFT OPINION on EU strategy towards Iran after the nuclear agreement

27-04-2016 INTA_PA(2016)582110 PE 582.110v01-00
INTA

Marietje SCHAAKE

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2017 draft budget

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-05-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-05-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments

26-04-2016 ITRE_PA(2016)582103 PE 582.103v01-00
ITRE

Fredrick FEDERLEY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-05-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0148(COD)