Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the implementation of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography

19-04-2017 FEMM_PA(2017)603005 PE 603.005v01-00
FEMM

Clare MOODY

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2129(INI)

  DRAFT OPINION on Control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes cost-effectiveness

18-04-2017 CULT_PA(2017)603034 PE 603.034v01-00
CULT

Therese COMODINI CACHIA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2242(INI)

  PROJET D'AVIS sur La mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-05-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

12-04-2017 JURI_PA(2017)602928 PE 602.928v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-05-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax Base

12-04-2017 JURI_PA(2017)602948 PE 602.948v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-05-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code

11-04-2017 IMCO_PA(2017)602838 PE 602.838v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-05-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0288(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

10-04-2017 AFET_PA(2017)602925 PE 602.925v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-05-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0295(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου

10-04-2017 INTA_PA(2017)602956 PE 602.956v02-00
INTA

Reimer BÖGE

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2036(INI)

  DRAFT OPINION on corruption and human rights in third countries

06-04-2017 INTA_PA(2017)602958 PE 602.958v01-00
INTA

Karoline GRASWANDER-HAINZ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2028(INI)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2018 draft budget

06-04-2017 IMCO_PA(2017)602828 PE 602.828v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-05-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2043(BUD)