Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-06-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2033(INI)

  DRAFT OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

18-05-2016 AFET_PA(2016)582441 PE 582.441v01-00
AFET

Javier COUSO PERMUY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 2008/98/EC on waste

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582196 PE 582.196v01-00
ITRE

Miroslav POCHE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582215 PE 582.215v01-00
ITRE

Pavel TELIČKA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-06-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0272(COD)

  DRAFT OPINION on Budgetary capacity for the Eurozone - consequences for the EU budget, complementarities and parliamentary control

13-05-2016 CONT_PA(2016)578582 PE 578.582v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-05-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2344(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Landfill of waste

13-05-2016 ITRE_PA(2016)582213 PE 582.213v01-00
ITRE

Pavel TELIČKA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-06-2016

  PROJET D'AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil

12-05-2016 JURI_PA(2016)582398 PE 582.398v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  DRAFT OPINION on monitoring the application of Union law: 2014 Annual Report

12-05-2016 AFCO_PA(2016)582291 PE 582.291v01-00
AFCO

Gerolf ANNEMANS

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2326(INI)

  DRAFT OPINION on an EU Strategy on Heating and Cooling

11-05-2016 ENVI_PA(2016)582292 PE 582.292v01-00
ENVI

Christofer FJELLNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-05-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

10-05-2016 CULT_PA(2016)582315 PE 582.315v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-06-2016