Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne

02-07-2015 ECON_PA(2015)560918 PE 560.918v02-00
ECON

Peter SIMON

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

01-07-2015 ENVI_PA(2015)557227 PE 557.227v01-00
ENVI

Nessa CHILDERS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2015

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

29-06-2015 FEMM_PA(2015)560862 PE 560.862v01-00
FEMM

Ernest URTASUN

  DRAFT OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

26-06-2015 EMPL_PA(2015)560809 PE 560.809v01-00
EMPL

Rina Ronja KARI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-07-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0157(COD)

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

26-06-2015 ENVI_PA(2015)560881 PE 560.881v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the General Budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-07-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on towards a new international climate agreement in Paris

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2112(INI)

  PROJET D'AVIS sur situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations

25-06-2015 BUDG_PA(2015)560807 PE 560.807v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-07-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560764 PE 560.764v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560766 PE 560.766v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2015