Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region

19-05-2015 ENVI_PA(2015)557240 PE 557.240v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2214(INI)

  DRAFT OPINION on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly as unmanned aerial vehicles (UAVs), in the field of civil aviation

18-05-2015 LIBE_PA(2015)549364 PE 549.364v01-00
LIBE

Soraya POST

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2243(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

13-05-2015 AFET_PA(2015)557114 PE 557.114v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2214(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με νέες προκλήσεις και στρατηγικές για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη

12-05-2015 IMCO_PA(2015)549324 PE 549.324v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2241(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και τη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου

07-05-2015 DEVE_PA(2015)557075 PE 557.075v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2012/0134(NLE)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

05-05-2015 DEVE_PA(2015)552077 PE 552.077v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

05-05-2015 DEVE_PA(2015)557064 PE 557.064v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων

05-05-2015 BUDG_PA(2015)554917 PE 554.917v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-05-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2052(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων

05-05-2015 EMPL_PA(2015)557113 PE 557.113v01-00
EMPL

Javi LÓPEZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2052(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

04-05-2015 AFET_PA(2015)555011 PE 555.011v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-06-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0005(COD)