Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

19-01-2017 BUDG_PA(2017)597553 PE 597.553v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-02-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

19-01-2017 BUDG_PA(2017)597561 PE 597.561v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-02-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Regulation (EEC) No 337/75

19-01-2017 BUDG_PA(2017)597565 PE 597.565v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-02-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0152(COD)

  ONTWERPADVIES inzake de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

18-01-2017 REGI_PA(2017)594064 PE 594.064v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities

17-01-2017 REGI_PA(2017)597451 PE 597.451v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

17-01-2017 REGI_PA(2017)597520 PE 597.520v01-00
REGI

Andrew LEWER

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2305(INI)

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-02-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2305(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της διάρκειας ισχύος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και την εισαγωγή των τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

12-01-2017 EMPL_PA(2017)594189 PE 594.189v03-00
EMPL

Krzysztof HETMAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-02-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0276(COD)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Statistische Programm 2013–2017 im Wege der Verlängerung um den Zeitraum 2018–2020

11-01-2017 EMPL_PA(2017)595765 PE 595.765v01-00
EMPL

Maria ARENA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0265(COD)