Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION Cohesion policy and marginalised communities

16-04-2015 EMPL_PA(2015)554857 PE 554.857v01-00
EMPL

Ádám KÓSA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-05-2015

  DRAFT OPINION on 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

16-04-2015 REGI_PA(2015)554854 PE 554.854v01-00
REGI

Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on Annual reports 2012 - 2013 on subsidiarity and proportionality

15-04-2015 INTA_PA(2015)554679 PE 554.679v01-00
INTA

David BORRELLI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2252(INI)

  DRAFT OPINION on the possible extension of geographical indication protection of the European Union to non-agricultural products

15-04-2015 INTA_PA(2015)554841 PE 554.841v01-00
INTA

Alessia Maria MOSCA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force

15-04-2015 BUDG_PA(2015)546724 PE 546.724v01-00
BUDG

Indrek TARAND

  DRAFT OPINION on the 2016 budget: mandate for the trilogue

15-04-2015 EMPL_PA(2015)554832 PE 554.832v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on 30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)

15-04-2015 ENVI_PA(2015)554844 PE 554.844v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-05-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2253(INI)

  DRAFT OPINION on the mandate for a trilogue on the 2014 draft budget

15-04-2015 FEMM_PA(2015)554835 PE 554.835v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2074(BUD)

  PROJET D'AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

14-04-2015 DEVE_PA(2015)554780 PE 554.780v01-00
DEVE

Louis MICHEL

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0319(NLE)

  PROGETTO DI PARERE su Mobilità urbana sostenibile

14-04-2015 ENVI_PA(2015)554824 PE 554.824v01-00
ENVI

Eleonora EVI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2242(INI)