Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το κείμενο που συντάσσεται από το μέλος που έχει ορισθεί συντάκτης της γνωμοδότησης. Στη συνέχεια υποβάλλεται στην γνωμοδοτική επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τίθεται σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή τροπολογιών στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται – κατά περίπτωση – από συνοπτικές αιτιολογήσεις. Σε περίπτωση μη νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή συστάσεων οι οποίες, εάν εγκριθούν, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για να ενσωματωθούν στην έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων πριν ψηφισθούν από τη γνωμοδοτική επιτροπή.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδότησης.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

17-01-2018 BUDG_PA(2018)616580 PE 616.580v02-00
BUDG

Jens GEIER

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'')

17-01-2018 LIBE_PA(2018)615394 PE 615.394v02-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-02-2018

  DRAFT OPINION on implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture

10-01-2018 BUDG_PA(2018)616571 PE 616.571v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-02-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2280(INI)

  DRAFT OPINION on interpretation and implementation of the interinstitutional agreement on Better Law-Making

10-01-2018 ENVI_PA(2018)615308 PE 615.308v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2018(INI)

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2260(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

09-01-2018 ENVI_PA(2018)613289 PE 613.289v02-00
ENVI

Seb DANCE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-02-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0114(COD)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016: Commission and executive agencies

08-01-2018 PECH_PA(2018)613408 PE 613.408v01-00
PECH

Alain CADEC

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2136(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016: Section III - Commission and executive agencies

04-01-2018 REGI_PA(2018)615430 PE 615.430v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2136(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

04-01-2018 REGI_PA(2018)615485 PE 615.485v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2226(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

21-12-2017 DEVE_PA(2017)615505 PE 615.505v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2266(INI)