Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux

Ημερομηνία : 18-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)544340 PE 544.340v01-00
EMPL

Anne SANDER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2145(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Railway Agency (ERA)

Ημερομηνία : 18-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

TRAN_PA(2014)544383 PE 544.383v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Aviation Safety Agency (EASA)

Ημερομηνία : 18-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

TRAN_PA(2014)544384 PE 544.384v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA)

Ημερομηνία : 18-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

TRAN_PA(2014)544385 PE 544.385v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the 2013 discharge: SESAR Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system

Ημερομηνία : 18-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

TRAN_PA(2014)544387 PE 544.387v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the European Energy Security Strategy

Ημερομηνία : 17-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)544302 PE 544.302v01-00
ENVI

Merja KYLLÖNEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2153(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre una nueva estrategia forestal de la UE en favor de los bosques y el sector forestal

Ημερομηνία : 17-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)544461 PE 544.461v01-00
ENVI

Francesc GAMBÚS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-01-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2223(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

Ημερομηνία : 17-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ITRE_PA(2014)544342 PE 544.342v01-00
ITRE

Michèle RIVASI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0402(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Energy Security Strategy

Ημερομηνία : 17-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)544472 PE 544.472v01-00
IMCO

Filiz HYUSMENOVA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-02-2015

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2153(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion: Investment for jobs and growth

Ημερομηνία : 17-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CULT_PA(2014)544379 PE 544.379v01-00
CULT

Silvia COSTA

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη