Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on EU Action Plan against Wildlife Trafficking

24-06-2016 DEVE_PA(2016)584184 PE 584.184v01-00
DEVE

Brian HAYES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2076(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable management of external fishing fleets, repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

24-06-2016 DEVE_PA(2016)584189 PE 584.189v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council Establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU

24-06-2016 INTA_PA(2016)583920 PE 583.920v01-00
INTA

Bendt BENDTSEN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0031(COD)

  PROJET D'AVIS sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

23-06-2016 DEVE_PA(2016)582414 PE 582.414v01-00
DEVE

Maurice PONGA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-07-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the East African Community Partner States, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

23-06-2016 DEVE_PA(2016)584140 PE 584.140v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

  DRAFT OPINION on "Commissioners' declarations of interests - Guidelines"

23-06-2016 CONT_PA(2016)584123 PE 584.123v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

  PROJETO DE PARECER sobre Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades para 2016

23-06-2016 EMPL_PA(2016)585497 PE 585.497v01-00
EMPL

Sofia RIBEIRO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-07-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2101(INI)

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth – maximising the contribution of European Structural and Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR

23-06-2016 EMPL_PA(2016)585503 PE 585.503v01-00
EMPL

Georgi PIRINSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2016

  DRAFT OPINION Civil Law Rules on Robotics

23-06-2016 IMCO_PA(2016)585496 PE 585.496v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2103(INL)

  DRAFT OPINION on EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

22-06-2016 INTA_PA(2016)585452 PE 585.452v01-00
INTA

Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2059(INI)