Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on Promoting youth entrepreneurship through education and training

25-03-2015 EMPL_PA(2015)552089 PE 552.089v01-00
EMPL

Jana ŽITŇANSKÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-05-2015

  PROGETTO DI PARERE su L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani

25-03-2015 EMPL_PA(2015)552096 PE 552.096v01-00
EMPL

Laura AGEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-04-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products

25-03-2015 AGRI_PA(2015)552056 PE 552.056v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-04-2015

  DRAFT OPINION on Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region

25-03-2015 PECH_PA(2015)552090 PE 552.090v01-00
PECH

Norica NICOLAI

  DRAFT OPINION on the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)

24-03-2015 AFCO_PA(2015)552052 PE 552.052v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2254(INI)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu Privatsektor und Entwicklung

20-03-2015 AFET_PA(2015)552030 PE 552.030v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2205(INI)

  DRAFT OPINION on Private sector and development

20-03-2015 INTA_PA(2015)551937 PE 551.937v01-00
INTA

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2205(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes

20-03-2015 INTA_PA(2015)551983 PE 551.983v01-00
INTA

Jude KIRTON-DARLING

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0433(COD)

  PROJET D'AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert

19-03-2015 DEVE_PA(2015)544352 PE 544.352v01-00
DEVE

Maurice PONGA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0329(NLE)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde

17-03-2015 BUDG_PA(2015)546725 PE 546.725v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-04-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0329(NLE)