Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

12-10-2017 AFET_PA(2017)610546 PE 610.546v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-11-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2052(INI)

  PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil

12-10-2017 JURI_PA(2017)606271 PE 606.271v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No 1077/2011

11-10-2017 BUDG_PA(2017)612106 PE 612.106v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

05-10-2017 BUDG_PA(2017)612072 PE 612.072v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/10386

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0145(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

29-09-2017 BUDG_PA(2017)610649 PE 610.649v01-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0102(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-10-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2052(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-10-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0035(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

28-09-2017 CULT_PA(2017)610824 PE 610.824v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2039(INI)