Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας

Ημερομηνία : 07-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

JURI_PA(2014)529831 PE 529.831v02-00
JURI

Alexandra THEIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-03-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/7/14667

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0407(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές

Ημερομηνία : 13-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFCO_PA(2014)528017 PE 528.017v02-00
AFCO

Andrew DUFF

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFCO/7/15035

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2005(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές

Ημερομηνία : 12-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

LIBE_PA(2014)529716 PE 529.716v01-00
LIBE

Kinga GÖNCZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο LIBE/7/15189

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2005(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Ημερομηνία : 06-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ITRE_PA(2014)527872 PE 527.872v02-00
ITRE

Fabrizio BERTOT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/7/14491

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0371(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ημερομηνία : 05-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

DEVE_PA(2014)528175 PE 528.175v01-00
DEVE

Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο DEVE/7/15150

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2017(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ όσον αφορά την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων

Ημερομηνία : 28-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)527952 PE 527.952v01-00
AFET

Indrek TARAND

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFET/7/14513

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0376(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Ημερομηνία : 28-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)526285 PE 526.285v01-00
BUDG

François ALFONSI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/7/14517

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0375(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών

Ημερομηνία : 28-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)526320 PE 526.320v01-00
BUDG

François ALFONSI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/7/14527

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0388(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές

Ημερομηνία : 28-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_PA(2014)528070 PE 528.070v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-02-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/15037

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2005(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου

Ημερομηνία : 28-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

JURI_PA(2014)528063 PE 528.063v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/7/15105

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2006(INI)

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη