Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on A Space Strategy for Europe

22-03-2017 AFET_PA(2017)601237 PE 601.237v01-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-04-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2325(INI)

  DRAFT OPINION on Increasing engagement of partners and visibility in the performance of European Structural and Investment Funds

22-03-2017 BUDG_PA(2017)601229 PE 601.229v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-04-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2304(INI)

  DRAFT OPINION on A European Strategy for Low-Emission Mobility

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-05-2017

  DRAFT OPINION on Budget 2018 - Mandate for the trilogue

21-03-2017 AGRI_PA(2017)601192 PE 601.192v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-04-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

21-03-2017 LIBE_PA(2017)601038 PE 601.038v01-00
LIBE

Morten Helveg PETERSEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-04-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0286(COD)

  PROJETO DE PARECER sobre políticas de rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza

20-03-2017 ECON_PA(2017)601226 PE 601.226v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2270(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

15-03-2017 CULT_PA(2017)601090 PE 601.090v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0374(CNS)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

14-03-2017 JURI_PA(2017)601097 PE 601.097v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

  DRAFT OPINION on Online Platforms and the Digital Single Market

10-03-2017 JURI_PA(2017)601100 PE 601.100v01-00
JURI

Constance LE GRIP

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2276(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

09-03-2017 DEVE_PA(2017)585508 PE 585.508v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-03-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0107(COD)