Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το κείμενο που συντάσσεται από το μέλος που έχει ορισθεί συντάκτης της γνωμοδότησης. Στη συνέχεια υποβάλλεται στην γνωμοδοτική επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τίθεται σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή τροπολογιών στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται – κατά περίπτωση – από συνοπτικές αιτιολογήσεις. Σε περίπτωση μη νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή συστάσεων οι οποίες, εάν εγκριθούν, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για να ενσωματωθούν στην έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων πριν ψηφισθούν από τη γνωμοδοτική επιτροπή.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδότησης.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-08-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-07-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

16-07-2019 ITRE_PA(2019)639655 PE639.655v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2019