Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα

Ημερομηνία : 25-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-10-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0435(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Novel Foods

Ημερομηνία : 19-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)537403 PE 537.403v01-00
INTA

Jude KIRTON-DARLING

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-10-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2013/0435(COD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα από πρόστιμα και τόκους - έσοδα από επιστροφές και αποπληρώσεις στον FEMIP (ευρωμεσογειακός φορέας επενδύσεων και εταιρικής σχέσης) - Ανακατανομή πιστώσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε προηγούμενους ετήσιους προϋπολογισμούς - Απρόβλεπτες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού για το ΠΔΠ - Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γραφεία, Επιτροπή των Περιφερειών και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ημερομηνία : 17-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_PA(2014)537517 PE 537.517v01-00
REGI

Jan Marian OLBRYCHT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/00478

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2036(BUD)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Μολδαβίας, αφετέρου

Ημερομηνία : 09-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)537395 PE 537.395v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο INTA/8/01057

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2817(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

Ημερομηνία : 09-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)537396 PE 537.396v01-00
INTA

Olli REHN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο INTA/8/01055

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2816(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Μολδαβίας, αφετέρου

Ημερομηνία : 05-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)537343 PE 537.343v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0083(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

Ημερομηνία : 05-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

INTA_PA(2014)537345 PE 537.345v01-00
INTA

Olli REHN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0086(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2014

Ημερομηνία : 03-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)537327 PE 537.327v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-09-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο IMCO/8/00852

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2014

Ημερομηνία : 28-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)537314 PE 537.314v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-09-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/00851

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014

Ημερομηνία : 27-08-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)537266 PE 537.266v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-09-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/00908

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2059(INI)

Εκπομπές της ημέρας
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη