Σχέδια γνωμοδοτήσεων

Σχέδια γνωμοδοτήσεων

 

Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων τίθενται σε ψηφοφορία στην επιτροπή, πριν διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Φιλτράρισμα ανά επιτροπή
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC

Ημερομηνία : 20-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ITRE_PA(2014)539807 PE 539.807v01-00
ITRE

Antonio TAJANI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-11-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015

Ημερομηνία : 20-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-10-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/01531

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2143(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 812/2014, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 894/97 του Συμβουλίου

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)539866 PE 539.866v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

ENVI_PA(2014)541295 PE 541.295v01-00
ENVI

Michel DANTIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Annual Report on EU Competition Policy

Ημερομηνία : 17-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

IMCO_PA(2014)539870 PE 539.870v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-12-2014

References :

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

Ημερομηνία : 16-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)539692 PE 539.692v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2157(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια Έκθεση 2013

Ημερομηνία : 16-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

EMPL_PA(2014)539693 PE 539.693v01-00
EMPL

David CASA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2156(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια Έκθεση 2013

Ημερομηνία : 15-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_PA(2014)539825 PE 539.825v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2014

References :

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2156(INI)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Ημερομηνία : 07-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

BUDG_PA(2014)539522 PE 539.522v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-10-2014

References :

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/00423

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0115(NLE)

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών

Ημερομηνία : 06-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

AFET_PA(2014)539512 PE 539.512v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2014

References :

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη