Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

01-09-2015 JURI_PA(2015)565191 PE 565.191v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0068(CNS)

  DRAFT OPINION on preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance

25-08-2015 FEMM_PA(2015)565156 PE 565.156v01-00
FEMM

Anna HEDH

  DRAFT OPINION Bringing transparency, coordination and convergence to Corporate Tax policies in the Union

24-08-2015 ITRE_PA(2015)564914 PE 564.914v02-00
ITRE

Massimiliano SALINI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-10-2015

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

24-08-2015 TRAN_PA(2015)565151 PE 565.151v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2147(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

18-08-2015 BUDG_PA(2015)565141 PE 565.141v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2015

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu Eine Strategie für den digitalen Binnenmarkt in Europa

12-08-2015 EMPL_PA(2015)560716 PE 560.716v01-00
EMPL

Jutta STEINRUCK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2147(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

29-07-2015 DEVE_PA(2015)564982 PE 564.982v01-00
DEVE

Arne LIETZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of the European Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

29-07-2015 DEVE_PA(2015)565062 PE 565.062v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

28-07-2015 IMCO_PA(2015)565061 PE 565.061v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση

27-07-2015 AFET_PA(2015)560599 PE 560.599v01-00
AFET

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2095(INI)