Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROGETTO DI PARERE su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa

27-02-2015 CULT_PA(2015)546843 PE 546.843v01-00
CULT

Luigi MORGANO

  DRAFT OPINION on Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

26-02-2015 BUDG_PA(2015)549418 PE 549.418v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-03-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/2245(INI)

  DRAFT OPINION on the impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549296 PE 549.296v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-03-2015

  DRAFT OPINION on the external impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives in countries outside the EU

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549366 PE 549.366v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-03-2015

  DRAFT OPINION on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process

26-02-2015 TRAN_PA(2015)549387 PE 549.387v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2040(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe

24-02-2015 ITRE_PA(2015)549322 PE 549.322v01-00
ITRE

Benedek JÁVOR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-03-2015

  DRAFT OPINION on draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI)

24-02-2015 REGI_PA(2015)549360 PE 549.360v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

24-02-2015 REGI_PA(2015)549361 PE 549.361v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0009(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας

23-02-2015 EMPL_PA(2015)544202 PE 544.202v02-00
EMPL

Laura AGEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-03-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2014/0108(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

23-02-2015 CULT_PA(2015)549112 PE 549.112v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-03-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0009(COD)