Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το κείμενο που συντάσσεται από το μέλος που έχει ορισθεί συντάκτης της γνωμοδότησης. Στη συνέχεια υποβάλλεται στην γνωμοδοτική επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τίθεται σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή τροπολογιών στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται – κατά περίπτωση – από συνοπτικές αιτιολογήσεις. Σε περίπτωση μη νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή συστάσεων οι οποίες, εάν εγκριθούν, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για να ενσωματωθούν στην έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων πριν ψηφισθούν από τη γνωμοδοτική επιτροπή.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδότησης.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616791 PE 616.791v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616792 PE 616.792v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

  DRAFT OPINION on the impact of EU cohesion policy on Northern Ireland

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-04-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2225(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Ukraine

18-04-2018 AFET_PA(2018)620988 PE 620.988v01-00
AFET

Michael GAHLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-04-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0058(COD)

  DRAFT OPINION on the state of EU-US relations

18-04-2018 INTA_PA(2018)620975 PE 620.975v01-00
INTA

Bernd LANGE

  DRAFT OPINION on the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq

16-04-2018 DEVE_PA(2018)620878 PE 620.878v01-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2010/0310M(NLE)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

16-04-2018 FEMM_PA(2018)620934 PE 620.934v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

13-04-2018 EMPL_PA(2018)620889 PE 620.889v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council

13-04-2018 ENVI_PA(2018)620896 PE 620.896v01-00
ENVI

Miroslav MIKOLÁŠIK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-06-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0353(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

13-04-2018 ITRE_PA(2018)620890 PE 620.890v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018