Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on Control of the Register and composition of the Commission's expert groups

09-02-2016 BUDG_PA(2016)576859 PE 576.859v01-00
BUDG

Helga TRÜPEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-03-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

08-02-2016 CULT_PA(2016)575351 PE 575.351v03-00
CULT

Silvia COSTA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2258(INI)

  DRAFT OPINION on Cross-border recognition of adoptions

08-02-2016 PETI_PA(2016)576867 PE 576.867v01-00
PETI

Νότης ΜΑΡΙΑΣ

  DRAFT OPINION on the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

05-02-2016 ENVI_PA(2016)576724 PE 576.724v02-00
ENVI

Peter LIESE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-03-2016

  DRAFT OPINION on Fight against corruption and follow up of the CRIM resolution

03-02-2016 CONT_PA(2016)573169 PE 573.169v02-00
CONT

Julia PITERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-02-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2110(INI)

  PROJET D'AVIS sur la stratégie de l'UE pour la région alpine

03-02-2016 EMPL_PA(2016)575287 PE 575.287v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-03-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2324(INI)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for a period of four years

29-01-2016 BUDG_PA(2016)571800 PE 571.800v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-02-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

29-01-2016 ENVI_PA(2016)573039 PE 573.039v02-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-02-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/0149(COD)

  DRAFT OPINION on Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

29-01-2016 ENVI_PA(2016)575217 PE 575.217v01-00
ENVI

Francesc GAMBÚS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-04-2016

  DRAFT OPINION on New forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

29-01-2016 IMCO_PA(2016)576695 PE 576.695v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-02-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2105(INI)