Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROGETTO DI PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

22-06-2017 INTA_PA(2017)606055 PE 606.055v02-00
INTA

Nicola DANTI

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

20-06-2017 AFET_PA(2017)606051 PE 606.051v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

20-06-2017 BUDG_PA(2017)606223 PE 606.223v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-07-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0357(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking

20-06-2017 CONT_PA(2017)606073 PE 606.073v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/0024(NLE)

  DRAFT OPINION on the revision of Regulation (EU) 211/2011 on the citizens’ initiative

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

19-06-2017 AGRI_PA(2017)606201 PE 606.201v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-07-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2069(INI)

  DRAFT OPINION on Control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes cost-effectiveness

16-06-2017 BUDG_PA(2017)606163 PE 606.163v01-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2242(INI)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

15-06-2017 ITRE_PA(2017)606112 PE 606.112v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

15-06-2017 TRAN_PA(2017)606064 PE 606.064v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2044(BUD)