Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Για τις νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση που εκπονεί η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τις μη νομοθετικές εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων είναι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή. Όταν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων εγκριθούν από την επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις που, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, πριν αυτά τεθούν σε ψηφοφορία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδοτήσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

29-07-2015 DEVE_PA(2015)564982 PE 564.982v01-00
DEVE

Arne LIETZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of the European Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

29-07-2015 DEVE_PA(2015)565062 PE 565.062v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

  DRAFT OPINION on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

27-07-2015 AFET_PA(2015)560599 PE 560.599v01-00
AFET

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the EU role in the framework of international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

27-07-2015 AFCO_PA(2015)557271 PE 557.271v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

  DRAFT OPINION on The role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

23-07-2015 INTA_PA(2015)560834 PE 560.834v01-00
INTA

Ska KELLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2104(INI)

  DRAFT OPINION on Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain

23-07-2015 AGRI_PA(2015)564944 PE 564.944v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2065(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a European Energy Union

22-07-2015 AFET_PA(2015)565044 PE 565.044v01-00
AFET

Francisco ASSIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2113(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

22-07-2015 DEVE_PA(2015)564990 PE 564.990v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2015

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2104(INI)

  DRAFT OPINION on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

20-07-2015 TRAN_PA(2015)565012 PE 565.012v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2015/2095(INI)