Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Οδηγία της Επιτροπής για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής

2019/2743(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
EMPL

Επί της ουσίας

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά αμιγώς τεχνικές προσαρμογές

2019/2739(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
EMPL

Επί της ουσίας

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά αμιγώς τεχνικές προσαρμογές

2019/2726(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
EMPL

Επί της ουσίας

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

2016/0397(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
EMPL

Επί της ουσίας

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

2019/2028(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
EMPL

Γνωμοδότηση

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

2019/0126(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
EMPL

Γνωμοδότηση

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0108(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
EMPL

Γνωμοδότηση

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0107(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
EMPL

Γνωμοδότηση

Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2019/2010(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
EMPL

Γνωμοδότηση

Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

2018/0427(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
EMPL

Γνωμοδότηση