Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 130 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 107 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

14-11-2019 ENVI_AM(2019)643211 PE643.211v01-00
ENVI

Stanislav POLČÁK, Eleonora EVI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Anja HAZEKAMP, Sylwia SPUREK, Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS, Martin HOJSÍK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 217 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος 15η Σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) - Kunming (2020)

11-11-2019 ENVI_AM(2019)642918 PE642.918v01-00
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Pascal CANFIN, Agnès EVREN, Alexandr VONDRA, César LUENA, Ville NIINISTÖ, Silvia MODIG

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 171 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 287 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019, στο Σαντιάγκο της Χιλής (COP25)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Pascal CANFIN, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 27 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN