Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Απριλίου 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 16 Απριλίου 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON