Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Kατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα για χρήση σε ορισμένους κινητήρες καύσης

2019/2793(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση φθαλικού δις-(2-αιθυλεξυλίου) (DEHP) σε ορισμένα εξαρτήματα από καουτσούκ για χρήση σε συστήματα κινητήρων

2019/2792(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του αυγού σε σκόνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2791(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του μελιού ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2790(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του ξιδιού ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2789(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του Saccharomyces cerevisiae ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2788(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του συμπυκνωμένου χυμού μήλου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2787(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη του τυριού ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2786(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συμπερίληψη της D-φρουκτόζης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού

2019/2785(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ENVI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου

2019/2783(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας