Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

21-03-2019 FEMM_OJ(2019)04-02_1 PE 637.281v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/14838

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

27-02-2019 FEMM_OJ(2019)03-07_1 PE 636.123v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/14836

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

20-11-2018 FEMM_OJ(2018)11-27_1 PE 629.623v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/14740

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

13-11-2018 CJ34_OJ(2018)11-21_1 PE 630.421v01-00
FEMM ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

11-10-2018 CJ34_OJ(2018)10-18_1 PE 628.650v01-00
FEMM ECON