Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

15-05-2018 - The situation of migrant women workers in rural areas and farms in the EU - Hearing

FEMM 17-05-2018 - 16:15
migrant workers in rural setting

The FEMM committee will hold an event on the situation of women migrant workers in rural areas and farms in the EU. The aim of the hearing is to look into the working and living conditions of these women and to investigate in how their abuse can be prevented and how they could be better protected. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2018 - Women as agents of change in the Southern Partnership States – Hearing – 19.02.2018

FEMM 20-02-2018 - 16:22
A map of the Mediterranean Sea and Southern Europe. The sea is connected to the Atlantic Ocean surrounded by the Mediterranean region and almost completely enclosed by land

The Hearing aimed at exploring in which ways women are and can be agents of change in the Southern Partnership States. It also looked into the specific difficulties that women face in these countries and how root-based organisations tackle them. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-01-2018 - Victim's Rights – LIBE-FEMM Joint hearing

LIBE FEMM 08-01-2018 - 16:07
A pen on a paper checking the box stating "Are you a victim?"

The Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime ensures that persons who have fallen victim of crime are recognised, treated with respect and receive proper support and access to justice. The Directive takes into account the gender perspective and the specific needs of specific groups of victims. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-10-2017 - EU strategy against women’s cancers

FEMM 11-10-2017 - 09:19
EU strategy against cancer

One in three Europeans develops cancer during his or her lifetime, which is an immense social and economic cost for the EU. Certain forms of cancer, such as breast, uterus and cervical and other cancers affecting female reproductive tract, exist predominantly among or are exclusive to women. Although widespread, these types of cancers do not receive the necessary attention from the general public and from policy makers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-10-2017 - Hearing on the European Protection Order - 12 October 2017

LIBE FEMM 11-10-2017 - 10:05
European protection order

The EPO Directive was initiated by a group of twelve states and came into force in January 2011. This judicial co-operation tool is based on the principle of mutual recognition, which means that protection orders issued in one Member State have to be recognized and enforced in another Member State. One of the main challenges in the application of this instrument is to ensure that the protection of victims is not hampered by the diversity of national measures. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2017 - The situation and rights of women with disabilities

FEMM 11-10-2017 - 12:03
The situation and rights of women with disabilities

The Committee on Women's Rights and Gender Equality organized a hearing on "The Situation and Rights of Women with disabilities" on 10 October 2017. The hearing will serve as an opportunity to provide input for the own initiative report on the same topic, on which the Committee will work in 2018 (Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut, EPP, Spain). (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-09-2017 - Contraception and family planning - Exchange of views

FEMM 27-09-2017 - 11:55
family day

The Committee organised an exchange of views on "Contraception and family planning", ahead of the World Contraception Day, which is celebrated every year on 26 September. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Women’s rights in Afghanistan - Joint Hearing

FEMM DROI 13-07-2017 - 13:15
Women rights in Afganistan

The Subcommittee on Human Rights (DROI) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) organised, jointly with the European Parliament’s Delegation for relations with Afghanistan a hearing on the rights of women in Afghanistan. (Διαβάστε τη συνέχεια)

26-06-2017 - Gender equality in the media sector in the EU

FEMM 16-01-2018 - 10:50
media sector

The hearing will feed into the own-initiative report which is forthcoming later on in the year. The rapporteur is Ms Michaela Šojdrová (EPP, Czech Republic). (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Joint Hearing EMPL/FEMM Work-Life balance

FEMM EMPL 23-06-2017 - 11:47
Work-Life Balance

On 22 June EMPL and FEMM held a joint hearing on 'Improving the work-life balance for formal and informal carers'. Four experts shared their views and experience and presented information on this topic: Stecy Yghemonos (Eurocarers), Chris Botterman (Geopa-Copa), Irena Kotowska (Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics) and Paola Panzeri (COFACE). Their presentations were followed by an exchange of views with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)