Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)

18-09-2018 FEMM_PA(2018)627761 PE 627.761v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

13-09-2018 CJ34_OJ(2018)09-24_1 PE 627.815v01-00
FEMM ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

13-09-2018 FEMM_OJ(2018)09-27_1 PE 627.616v01-00
FEMM

  OPINION with recommendations to the Commission on Humanitarian Visas

10-09-2018 FEMM_AD(2018)622295 PE 622.295v03-00
FEMM

Malin BJÖRK

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11605

  POSITION IN FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

10-09-2018 FEMM_AD(2018)625507 PE 625.507v01-00
FEMM

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

06-09-2018 CJ34_PR(2018)623839 PE 623.839v01-00
FEMM ECON

Marisa MATIAS, Ernest URTASUN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

05-09-2018 FEMM_PA(2018)627570 PE 627.570v01-00
FEMM

José Inácio FARIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-10-2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

04-09-2018 FEMM_AD(2018)623659 PE 623.659v02-00
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11806

  BUDGET AMENDMENTS - 2019 Budget

29-08-2018 FEMM_AB(2018)626990 PE 626.990v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

27-08-2018 FEMM_PV(2018)06-20-1 PE 623.827v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12571