Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

2018/2932(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Επί της ουσίας

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2018/2162(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των καρκίνων που προσβάλλουν τις γυναίκες και των σχετικών συννοσηροτήτων

2018/2782(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Daniela AIUTO [EFDD]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

2018/2095(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM ECON

Marisa MATIAS [GUE/NGL] Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Δικαιώματα των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια

2018/2710(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Biljana BORZAN [S&D]

Επί της ουσίας

Οπισθοδρόμηση ως προς τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην ΕΕ

2018/2684(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

João PIMENTA LOPES [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: τα επόμενα βήματα

2018/2595(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια

2017/2641(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Επί της ουσίας

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

2018/2275(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
FEMM

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

2018/0196(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Julie GIRLING [PPE]

Γνωμοδότηση