Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

2017/2194(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Izaskun BILBAO BARANDICA [ALDE] Ángela VALLINA [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

2017/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM INTA

Eleonora FORENZA [GUE/NGL] Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

2017/2012(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ

2017/2210(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

Επί της ουσίας

Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη

2017/2086(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Linnéa ENGSTRÖM [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

2016/2329(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Soraya POST [S&D] Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

2016/2328(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE] Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Απαλλαγή 2016 - Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

2017/2179(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

2017/2170(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

2017/2143(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση