Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

2017/2012(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

2016/2328(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE] Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

2018/0064(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα

2018/2046(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
FEMM

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Γνωμοδότηση

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2018/2024(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
FEMM

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Γνωμοδότηση

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

2018/0018(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ [S&D]

Γνωμοδότηση

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

2017/0309(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Angelika MLINAR [ALDE]

Γνωμοδότηση

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2017/0355(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Maria ARENA [S&D]

Γνωμοδότηση

Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

2017/0336(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

Γνωμοδότηση

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών

2017/2206(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Florent MARCELLESI [Verts/ALE]

Γνωμοδότηση