Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

2017/2194(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Ángela VALLINA [GUE/NGL] Izaskun BILBAO BARANDICA [ALDE]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

2017/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM INTA

Eleonora FORENZA [GUE/NGL] Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

2017/2012(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ

2017/2210(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

Επί της ουσίας

Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη

2017/2086(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Linnéa ENGSTRÖM [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

2016/2329(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Soraya POST [S&D] Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

2016/2328(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE] Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών

2017/2206(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Γνωμοδότηση

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017)

2017/2131(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Γνωμοδότηση

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

2017/2226(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Γνωμοδότηση