Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

2017/2194(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Izaskun BILBAO BARANDICA [ALDE] Ángela VALLINA [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

2017/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM INTA

Eleonora FORENZA [GUE/NGL] Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

2017/2012(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ

2017/2210(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

2016/2329(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Soraya POST [S&D] Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

2016/2328(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE] Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2018/2024(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
FEMM

Γνωμοδότηση

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

2018/0018(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

2017/0309(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2017/0355(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση