Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

2018/2095(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM ECON

Επί της ουσίας

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων

2018/2077(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

Επί της ουσίας

Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, σε δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή στην ΕΕ

2018/2055(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Pina PICIERNO [S&D]

Επί της ουσίας

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus

2018/0206(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Θέσπιση του προγράμματος για τα δικαιώματα και τις αξίες

2018/0207(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

2018/0202(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

2018/0208(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας

2018/0179(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση

Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

2018/0166(APP) Διαδικασία έγκρισης
FEMM

Γνωμοδότηση

Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

2018/0154(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Γνωμοδότηση