Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

2017/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM INTA

Eleonora FORENZA [GUE/NGL] Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

2017/2012(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Επί της ουσίας

Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη

2017/2086(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Linnéa ENGSTRÖM [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ

2017/2008(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Anna HEDH [S&D]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

2016/2329(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Soraya POST [S&D] Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Επί της ουσίας

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

2016/2328(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE] Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

2016/0062(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
FEMM LIBE

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY [S&D] Anna Maria CORAZZA BILDT [PPE]

Επί της ουσίας

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

2017/2122(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Jordi SOLÉ [Verts/ALE]

Γνωμοδότηση

Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

2017/2069(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Ángela VALLINA [GUE/NGL]

Γνωμοδότηση

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία

2017/2127(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Rosa ESTARÀS FERRAGUT [PPE]

Γνωμοδότηση