Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2018/2162(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

2018/2095(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM ECON

Marisa MATIAS [GUE/NGL] Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων

2018/2077(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

Επί της ουσίας

Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, σε δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή στην ΕΕ

2018/2055(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Pina PICIERNO [S&D]

Επί της ουσίας

Απαλλαγή 2017 : Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

2018/2210(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

2018/2201(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων

2018/2175(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

2018/2174(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

2018/2173(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

2018/2172(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση