Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

2018/2932(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Επί της ουσίας

Δικαιώματα των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια

2018/2710(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Biljana BORZAN [S&D]

Επί της ουσίας

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: τα επόμενα βήματα

2018/2595(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Angelika MLINAR [ALDE]

Επί της ουσίας

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια

2017/2641(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Επί της ουσίας

Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2019/2010(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
FEMM

Γνωμοδότηση

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

2018/0196(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
FEMM

Julie GIRLING [PPE]

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

2018/2210(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

2018/2201(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων

2018/2175(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

2018/2174(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
FEMM

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει