Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 137 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-03-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-03-2017 - 14:08
EMPL Συνεδρίαση
23-03-2017 - 14:06
LIBE Συνεδρίαση
23-03-2017 - 10:48
EMPL Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο