Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 29 Μαΐου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 129 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-05-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-05-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-05-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Συνεδρίαση
15-05-2017 - 21:01
AFET Συνεδρίαση
15-05-2017 - 19:12
AGRI Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο