Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Μαΐου 2015στις Βρυξέλλες.

Miguel Arias Canete

Climate action priorities: committee debate with Commissioner Arias Cañete

ENVI 17-04-2015 - 10:12

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet Commissioner Arias Cañete to discuss the Commission's climate action priorities as regards the implementation of its 2015 Work Programme and look ahead to 2016. Key topics for the Committee include the implementation of the 2030 climate and energy framework, the international climate negotiations, and the climate and decarbonisation aspects of the EU energy union. The meeting will be held on 27.04.15 in Strasbourg.

YEI

Youth Employment Initiative - increase of initial pre-financing: plenary vote

EMPL 13-04-2015 - 10:53

The changes required to increase the amount of pre-financing made available to Member States for promoting youth employment will be discussed by the European Parliament on 28.04.15. The amending regulation aims to provide support to young people not in employment, education or training (NEETs) in the most affected regions. The increase is set to contribute to the integration of young people into the labour market. The vote will be held during the plenary sitting of 29.04.15.

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

AGRI PETI ENVI ITRE 23-04-2015 - 19:21

A public hearing on the Stop Vivisection European Citizens' Initiative (ECI) will be held on 11.05.15 in order to provide a platform for debate for Members, the general public, the ECI's supporters and experts in the field. The ECI aims to repeal the Directive on the protection of animals used for scientific purposes, asking the Commission to present a new proposal that does away with animal experiments. The hearing is organised by the AGRI committee in association with PETI, ENVI and ITRE.

Deployment of the eCall in-vehicle systems

Deployment of the eCall in-vehicle systems: vote in plenary

IMCO 24-04-2015 - 12:14

To help mitigate the consequences of serious road accidents, the EU has made the commitment of putting in place an emergency call system - the eCall in-vehicle system. The legislative report on its deployment will be discussed by the European Parliament during the plenary sitting of 27.04.15 and voted on 28.04.15.Once active, eCall is meant to dial 112 and communicate the vehicle's location to emergency services, even if the driver is unconscious or unable to make a phone call.

Logo of European Anti-Fraude office - supervisory committee

OLAF Supervisory Committee Annual Report 2014: committee debate

CONT 21-04-2015 - 14:11

The Budgetary Control Committee will discuss the Annual Activity report 2014 of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Supervisory Committee together with its representatives. The OLAF Supervisory Committee aims to reinforce and guarantee OLAF's independence by regularly monitoring the implementation of its investigative function. The meeting will take place on 04.05.15 in Brussels.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 132

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014

09-03-2015 ENVI_PA(2015)549460 PE 549.460v01-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-03-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-03-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-04-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-04-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-03-2015

Εκπομπές της ημέρας

19:00 / 21:00 έχει αρχίσει ENVI
19:00 / 20:30 έχει αρχίσει CULT

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-04-2015 - 15:06
IMCO Συνεδρίαση
23-04-2015 - 09:12
DROI Συνεδρίαση
23-04-2015 - 09:08
IMCO Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο