Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 30 Νοεμβρίου 2015στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 91

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) - 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-11-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-10-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) – Ετήσια έκθεση 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή όργανα στον χρηματοπιστωτικό, νομισματικό και κανονιστικό τομέα

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-10-2015

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-11-2015 - 08:43
AFET Συνεδρίαση
19-11-2015 - 15:12
AFCO Συνεδρίαση
19-11-2015 - 09:39
ENVI Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο