Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 26 Μαρτίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 144

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ European Commission: Consolidated annual accounts of the European Union - Financial year 2016 - European Commission

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016

17-01-2018 CONT_PR(2018)612207 PE 612.207v01-00
CONT

Marco VALLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2--διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (5F-MDMB-PINACA) σε μέτρα ελέγχου

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-03-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

22-03-2018 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
22-03-2018 - 09:52
PETI Συνεδρίαση
22-03-2018 - 09:40
TERR Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων