Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 30 Μαρτίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 134

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-03-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

27-03-2017 - 15:08
FEMM LIBE Συνεδρίαση
23-03-2017 - 14:08
EMPL Συνεδρίαση
23-03-2017 - 14:06
LIBE Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο