Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 15 Φεβρουαρίου 2016στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 156

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-02-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-01-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-12-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

04-02-2016 - 09:01
CONT Συνεδρίαση
01-02-2016 - 19:04
LIBE Συνεδρίαση
28-01-2016 - 15:10
INTA Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο