Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 195

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

17-01-2018 JURI_PA(2018)615361 PE 615.361v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2017/007)

12-01-2018 BUDG_PR(2018)616588 PE 616.588v01-00
BUDG

Urmas PAET

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-01-2018 BUDG_PR(2018)616543 PE 616.543v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2020

10-01-2018 BUDG_PR(2018)615478 PE 615.478v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-01-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

22-02-2018 - 10:34
PETI Συνεδρίαση
22-02-2018 - 09:46
AFET Συνεδρίαση
22-02-2018 - 09:39
TERR Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων