Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 31 Αυγούστου 2015στις Βρυξέλλες.

The European Parliamentary committees: their role and composition

Επιτροπές 29-07-2015 - 09:52
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Επιτροπές 29-07-2015 - 09:52
Fact sheets on the European Union

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief, straightforward overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 23 languages, they cover six main areas: how the EU works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for committees

Επιτροπές 29-07-2015 - 09:53
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 82 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-07-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με θέμα: Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-07-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-07-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πορεία προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-07-2015 - 15:45
LIBE Συνεδρίαση
16-07-2015 - 10:07
ENVI Συνεδρίαση
16-07-2015 - 09:16
AGRI Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο