Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 6 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 113 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)

02-06-2017 ENVI_PA(2017)604700 PE 604.700v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-07-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Iliana Ivanova as a Member of the Court of Auditors

03-10-2017 CONT_PR(2017)610903 PE 610.903v02-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610920 PE 610.920v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Bettina Jakobsen as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610912 PE 610.912v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Baudilio Tomé Muguruza as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610909 PE 610.909v01-00
CONT

Indrek TARAND

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-10-2017 - 15:11
FEMM Συνεδρίαση
16-10-2017 - 15:09
TERR Συνεδρίαση
16-10-2017 - 15:08
ECON Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο