Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 83 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη)

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-05-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-05-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

28-06-2017 - 17:06
BUDG Συνεδρίαση
26-06-2017 - 16:15
IMCO Συνεδρίαση
26-06-2017 - 15:56
DEVE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο