Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 8 Ιανουαρίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 104 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

07-09-2017 AFCO_PR(2017)608038 PE 608.038v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-10-2017

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision concerning the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Federative Republic of Brazil

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-12-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-10-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

11-12-2017 - 19:39
ECON Συνεδρίαση
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Συνεδρίαση
11-12-2017 - 19:08
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο