Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 16 Μαρτίου 2015στις Βρυξέλλες.

TAXE Special Committee  - meeting room

Special Committee on Tax Rulings - mandate, working method and calendar: debate

TAXE 04-03-2015 - 14:38

Following its constitutive meeting of 26.02.15, the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect will hold a debate regarding its mandate, working method and possible calendar. The Special Committee is meant to look into tax ruling practices as far back as 1991, and review the way the Commission treats state aid in member states, and the extent to which they are transparent about their tax rulings. The meeting will be held on 09.03.15 in Strasbourg.    

Importing minerals from conflict-affected regions

Conflict minerals: due diligence self-certification for importers - committee vote

DEVE 02-03-2015 - 16:56

The Development Committee's opinion regarding the legislative proposal on conflict minerals will be voted on during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The proposal seeks to establish an EU system of due diligence self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold originating in conflict-affected and high-risk areas.

Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

Better regulation, inter-institutional relations: committee debate with Commission

ENVI 02-03-2015 - 17:32

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet First Vice-President of the European Commission in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Frans Timmermans. The aim is to discuss issues related with his portfolio and falling under the responsibility of the Committee. The meeting will take place on 09.03.15 in Strasbourg.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 158

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-02-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-02-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις

11-12-2014 ECON_PR(2014)544150 PE 544.150v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-01-2015

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

05-03-2015 - 10:05
DEVE Συνεδρίαση
05-03-2015 - 09:21
FEMM Συνεδρίαση
05-03-2015 - 09:05
EMPL Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο