Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 160

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-12-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-12-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-12-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-12-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιταγών της βιωσιμότητας της άγριας πανίδας

08-11-2016 INTA_PR(2016)592341 PE 592.341v01-00
INTA

Emma McCLARKIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-12-2016

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

12-01-2017 - 15:11
JURI Συνεδρίαση
12-01-2017 - 15:08
LIBE Συνεδρίαση
12-01-2017 - 15:06
EMIS Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο