Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 211 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal of the Commission for the appointment of a member of the Single Resolution Board

19-02-2018 ECON_PR(2018)618162 PE 618.162v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

08-12-2017 ECON_PR(2017)615386 PE 615.386v01-00
ECON

Hugues BAYET

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-12-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

21-02-2018 - 10:44
BUDG Συνεδρίαση
21-02-2018 - 10:04
IMCO Συνεδρίαση
21-02-2018 - 09:15
AGRI Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων