Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 27 Ιουνίου 2016στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 84

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Leo Brincat ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-06-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-05-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-05-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-05-2016

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Συνεδρίαση
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Συνεδρίαση
21-06-2016 - 15:16
AGRI Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο