Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 27 Αυγούστου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 115 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on general budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-07-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-07-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-07-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

12-07-2018 - 10:35
EMPL Συνεδρίαση
12-07-2018 - 09:11
DEVE Συνεδρίαση
12-07-2018 - 09:11
TERR Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων