Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 23 Μαΐου 2016στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 112 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης του Συμβουλίου 2005/267/ΕΚ

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-04-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων

01-04-2016 AFET_PA(2016)578843 PE 578.843v01-00
AFET

Marielle de SARNEZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-04-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου

21-03-2016 TRAN_PA(2016)580429 PE 580.429v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-04-2016

  DRAFT REPORT on the nomination of Rimantas Šadžius as a Member of the Court of Auditors

25-04-2016 CONT_PR(2016)582052 PE 582.052v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Greece – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

20-04-2016 BUDG_PR(2016)580770 PE 580.770v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-05-2016

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

28-04-2016 - 14:00
LIBE Συνεδρίαση
27-04-2016 - 20:14
IMCO Συνεδρίαση
27-04-2016 - 19:05
JURI IMCO Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο