Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 220

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 7η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-02-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

19-03-2018 - 15:08
CONT Συνεδρίαση
19-03-2018 - 15:07
DEVE LIBE AFET Συνεδρίαση
14-03-2018 - 14:06
ENVI Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων