Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Ιουνίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 99

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

26-03-2018 INTA_PA(2018)619364 PE 619.364v01-00
INTA

Iuliu WINKLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13-03-2018 INTA_PR(2018)619160 PE 619.160v02-00
INTA

Franck PROUST

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ώρα για δράση!

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-03-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-05-2018 - 14:38
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:59
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:43
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων