Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 163

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με τις συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-12-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-12-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-12-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-01-2018 - 10:04
CONT Συνεδρίαση
15-01-2018 - 19:05
LIBE Συνεδρίαση
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων