Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 20 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 151 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο των δήμων και περιφερειών της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας COP 21 του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή

06-07-2017 ENVI_PA(2017)607983 PE 607.983v01-00
ENVI

Gilles PARGNEAUX

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28-06-2017 CONT_PA(2017)606164 PE 606.164v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-10-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου

26-10-2017 PECH_PR(2017)607934 PE 607.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-11-2017 - 19:35
AFET Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:34
AFCO Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:30
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο