Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 115

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ που αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616792 PE 616.792v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616791 PE 616.791v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

13-04-2018 CJ32_PR(2018)619417 PE 619.417v02-00
AFCO ECON

Gabriel MATO, Danuta Maria HÜBNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

13-04-2018 EMPL_PA(2018)620889 PE 620.889v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

11-04-2018 BUDG_PA(2018)620816 PE 620.816v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-05-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

19-06-2018 - 11:06
ECON Συνεδρίαση
19-06-2018 - 10:32
PETI Συνεδρίαση
19-06-2018 - 10:17
BUDG Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων