Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 27 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 106

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030

31-05-2017 ENVI_PR(2017)605942 PE 605.942v01-00
ENVI

José Inácio FARIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

31-05-2017 ITRE_PR(2017)604805 PE 604.805v01-00
ITRE

Adam GIEREK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)

18-05-2017 ITRE_PR(2017)597755 PE 597.755v01-00
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)

11-10-2017 BUDG_PA(2017)612106 PE 612.106v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

09-10-2017 BUDG_PR(2017)612063 PE 612.063v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-11-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-11-2017 - 09:22
ECON Συνεδρίαση
23-11-2017 - 09:14
AGRI Συνεδρίαση
23-11-2017 - 09:12
CULT Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο