Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 162

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

24-07-2017 INTA_PA(2017)609319 PE 609.319v01-00
INTA

David BORRELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

24-07-2017 INTA_PA(2017)609316 PE 609.316v01-00
INTA

David BORRELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

24-07-2017 CONT_PR(2017)608034 PE 608.034v02-00
CONT

Bart STAES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή για τη διεξαγωγή των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης με την Αυστραλία

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-09-2017 - 10:51
TERR Συνεδρίαση
14-09-2017 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
14-09-2017 - 09:09
AFET Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο