Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 291

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

13-07-2018 ECON_PA(2018)625343 PE 625.343v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

10-07-2018 ITRE_PA(2018)625401 PE 625.401v01-00
ITRE

Barbara KAPPEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

04-07-2018 IMCO_PA(2018)625314 PE 625.314v01-00
IMCO

Marc TARABELLA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-07-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

21-06-2018 EMPL_PA(2018)623789 PE 623.789v01-00
EMPL

Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-07-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

21-06-2018 CULT_PA(2018)623815 PE 623.815v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-07-2018

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-09-2018 - 09:15
BUDG Συνεδρίαση
13-09-2018 - 08:37
ENVI Συνεδρίαση
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων