Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 193

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

10-01-2018 BUDG_PR(2018)615429 PE 615.429v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020

10-01-2018 BUDG_PA(2018)616571 PE 616.571v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel)

20-12-2017 BUDG_PR(2017)615522 PE 615.522v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

12-12-2017 BUDG_PA(2017)615369 PE 615.369v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-01-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

24-10-2017 IMCO_PR(2017)612231 PE 612.231v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-11-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

22-02-2018 - 10:34
PETI Συνεδρίαση
22-02-2018 - 09:46
AFET Συνεδρίαση
22-02-2018 - 09:39
TERR Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων