Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 162

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

10-07-2017 INTA_PA(2017)608031 PE 608.031v01-00
INTA

Maria ARENA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

04-07-2017 ECON_PR(2017)606264 PE 606.264v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

26-06-2017 FEMM_PA(2017)606300 PE 606.300v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-08-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)

20-06-2017 AGRI_PA(2017)604833 PE 604.833v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030

16-06-2017 TRAN_PA(2017)606174 PE 606.174v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-07-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-09-2017 - 10:51
TERR Συνεδρίαση
14-09-2017 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
14-09-2017 - 09:09
AFET Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο