Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 20 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 151

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

20-09-2017 ENVI_PA(2017)609648 PE 609.648v02-00
ENVI

Ivo BELET

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη

15-09-2017 DEVE_PA(2017)610680 PE 610.680v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

12-09-2017 ECON_PA(2017)609635 PE 609.635v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

11-09-2017 JURI_PR(2017)609353 PE 609.353v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

11-09-2017 JURI_PR(2017)609352 PE 609.352v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-11-2017 - 19:35
AFET Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:34
AFCO Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:30
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο