Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 24 Σεπτεμβρίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 277

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-06-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-09-2018 - 09:15
BUDG Συνεδρίαση
13-09-2018 - 08:37
ENVI Συνεδρίαση
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων