Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Ιουνίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 99

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

28-03-2018 CULT_PA(2018)619218 PE 619.218v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

27-02-2018 CULT_PA(2018)616832 PE 616.832v01-00
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-03-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια

05-02-2018 EMPL_PR(2018)616839 PE 616.839v01-00
EMPL

Jana ŽITŇANSKÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-02-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017

08-05-2018 BUDG_PR(2018)622073 PE 622.073v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France)

02-05-2018 BUDG_PR(2018)621117 PE 621.117v01-00
BUDG

Alain LAMASSOURE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-05-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-05-2018 - 14:38
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:59
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:43
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων